2014 Düşük Faizli Tarımsal Kredi Uygulama Tebliği Yayınlandı

0
1083
Gıda-Tarım-ve-Hayvancılık-Bakanlığı

Düşük faizli tarımsal kredi uygulama tebliğine göre; hayvancılık, modern basınçlı sulama ve yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan üretiminde yüzde 100’lük faiz indirimi sağlanıyor.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla 2004 yılından itibaren kullandırılan, düşük faizli kredi uygulamasına 2014 yılında da devam ediliyor. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla, gerçekleştirilecek ve toplam 30 kalemde bir çok tarımsal faaliyet alanını kapsayan bu uygulama ile tarımsal maliyetlerin azaltılarak, üreticinin gelir seviyesini yükseltilmesi hedefleniyor.
Hayvancılık (damızlık etçi sığır yetiştiriciliği, damızlık düve yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği), modern basınçlı sulama ve yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi konularında %100, diğer konularda %25 ile % 50 faiz indirimi sağlayan ve 10 Nisan 2014 tarihinde yayınlanan 2014/8 sayılı uygulama Tebliğinde belirtilen teknik kriterler kapsamında kullandırılacak olan, düşük faizli kredilerinden faydalanma imkanı sağlandı.
Hayvancılık, arıcılık ve su ürünlerinden kontrollü örtü altı tarımı, sulama, iyi tarım uygulamalarından, organik tarıma kadar bir çok tarımsal faaliyeti içine alan düşük faizli kredi uygulamasında; damızlık süt sığırı yetiştiriciliğinde üst limit 20 milyon TL, damızlık etçi sığır, damızlık düve yetiştiriciliği ve kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliğinde üst limit 7,5 milyon TL, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, yurtiçi sertifikalı fidan kullanımı, iyi tarım uygulamaları ve organik tarım uygulamalarında 5 milyon TL, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği ve kanatlı sektöründe üst limit 3 milyon TL olarak belirlendi . Yine aynı kapsamda sulama yatırımları, tarımsal mekanizasyon, çok yıllık yem bitkisi üretimi, küçükbaş hayvan besiciliği, arıcılık ve su ürünleri avcılığında üst limit 1,5 milyon TL, yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi ve kontrollü örtüaltı tarımında üst limit 10 milyon TL, yurtiçi sertifikalı tohum, fide kullanımında üst limit 1 milyon TL, yaygın bitkisel ve hayvansal üretim, arazi alımı ve diğer konularda 500.000 TL olarak belirlendi.
Yeni yatırım yapmak veya mevcut uygulamalarını büyütmek isteyen üreticilerimiz açısından önemli katkı sağlayacak olan kredi konuları ve genel esasları şöyle:
1-Hayvansal Üretim Konuları
Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği
10 baş ve üzerinde manda veya damızlık süt sığırı işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkartmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor.
Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği
10 baş ve üzerinde damızlık etçi sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkartmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor.

Damızlık düve yetiştiriciliği
50 baş ve üzerinde işletme kurmak veya işletmesinin kapasitesini 50 baş üzerine çıkartmak isteyen müteşebbislere yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor.
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde 10 baş ve üzerinde kapasiteye sahip işletme kurmak isteyen veya kurulu işletmesini bu kapasiteler üzerine çıkartmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor.
Büyükbaş hayvan besiciliği
On baş ve üzerinde manda dahil olmak üzere besi sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkartmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor.
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde; koyun için en az 50 baş, keçi (saanen, Kilis, Domaskus, Ankara keçisi ve kıl keçisi yetiştiriciliği) için en az 25 baş kapasiteye sahip işletme kurmak isteyen veya kurulu işletmesini bu kapasitelerin üzerine çıkartmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor.
Küçükbaş hayvan besiciliği
Yüz baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini yüz baş ve üzerine çıkartmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor.
Arıcılık
Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı asgari 50 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapan veya mevcut arılı kovan sayısını 50 adet ve üzerine çıkartmak isteyen arıcılara ve Bakanlıktan izin almış bombus arısı üreten işletmelere işletme ve yatırım kredisi kullandırılıyor.
Kanatlı sektörü
Kanatlı sektöründe; et tavuğu, yumurta tavuğu, hindi, kaz, ördek ve bıldırcın iüretimi yapacak işletmelerden, asgari etlik piliç yetiştiriciliğinde 10 bin adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 7 bin 500 adet, hindi, kaz, ördek veya bıldırcın yetiştiriciliğinde 2 bin 500 adet, devekuşu yetiştiriciliğinde 50 adet ve üzeri kapasitelerde üretim yapan ve yapacak üreticilerin işletmelerine yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor.
Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği
Damızlık kanatlı üretimi yapacak işletmelerden; damızlık etlik piliç ve damızlık yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 10 bin adet, Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Müdürlüğünce ülkemiz için geliştirilmiş hatlarla yapılacak damızlık yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 1.000 adet, damızlık hindi yetiştiriciliğinde 5.000 adet, damızlık kaz, ördek veya bıldırcın yetiştiriciliğinde 1.000 adet, damızlık
devekuşu yetiştiriciliğinde 100 adet ve üzeri kapasitelerde üretim yapan ve yapacak üreticilerin işletmelerine yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor.
Su ürünleri yetiştiriciliği
Projesi Bakanlık tarafından onaylanmış su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilere, kafes ve havuz gibi her türlü su ürünleri yetiştiricilik sistemleri ve/veya kuluçkahane kurulması veya bu sistemlerin kapalı devre üretim sistemine dönüştürülmesi dahil modernizasyonları ile alet-ekipman alımı konusunda yatırım kredisi, Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip üreticilere, üretimde ihtiyaç duyulan giderlerin finansmanı için ise işletme kredisi kullandırılıyor.
Su ürünleri avcılığı
Bakanlık tarafından su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemilerinde ürünlerin muhafazası ve kalitenin korunması amacıyla, muhafaza odalarının yapımı, buz makinesi alımı ile balıkçı gemilerinin izlenmesine yönelik Bakanlıkça belirlenen özellikleri taşıyan gemi takip cihazları, elektronik kayıt defteri cihazlarının alımı ve mevcut balıkçı gemilerinin tadilatı/modernizasyonu, mevcut balıkçı gemilerinden, geçerli ruhsata sahip olan balıkçı gemisi satın alımı konularında yatırım kredisi,
Tekne bakım/onarımı, yakıt, işçilik vb. giderler ile takip ve kayıt cihazları için ihtiyaç duyulan işletme giderlerinin finansmanı için de işletme kredisi kullandırılıyor.
Yaygın hayvansal üretim
Hayvansal üretim konu başlığı altında belirtilmeyen ancak hayvansal üretim konularında faaliyette bulunan üreticilere veya Karardaki hayvansal üretim konularında yer almakla birlikte kapasite, ırk, yaş şartı vb. teknik kriterleri taşımayan konularda faaliyet gösteren üreticilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor.
2-Bitkisel Üretim Konuları
Kontrollü örtüaltı tarımı
Kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda “Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması” hakkındaki yönetmeliğe uygun örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilen ve Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile hazırladıkları fizibilite raporları Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanan yeni kurulacak işletmelere, onaylanan fizibilite raporları çerçevesinde yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor.

Yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi
Sertifikasyon sistemi dahilinde yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi yapan özel sektöre, yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarına ve/veya sözleşmeli üretim yapan üreticilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılıyor.
Yurtiçinde üretilen sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı
Yurtiçinde üretilen sertifikalı tohumu kullanarak bitkisel üretim yapan üreticilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılıyor.
İyi tarım uygulamaları
İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik esasları dahilinde bireysel (gerçek veya tüzel kişilik) veya grup (üretici örgütü veya müteşebbis) sertifikasyonu kapsamında iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun faaliyette bulunan üreticilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor.
Organik tarım
Organik Tarım Kanunu ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik dahilinde organik tarımsal ürün ve organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan veya bu faaliyetleri yapacak olan üreticilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor.
Çok yıllık yem bitkisi üretimi
Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla, toplamda en az 10 da alanda çok yıllık yem bitkisi ekilişi yapılarak hasat edilmesi gerekmektedir.
Çok yıllıklarda yonca ve yapay çayır mera ekilişi için en az 4 yıl, korunga ekilişi için ise en az 3 yıl süre ile tesisin bozulmaması şartıyla üreticilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılıyor.
Yaygın bitkisel üretim
Bitkisel üretim konu başlığı altında belirtilmeyen yağlı tohumlu bitkiler, hububat, baklagil, yem bitkileri, meyve-sebze, vb. üretimi konularında faaliyette bulunan üreticiler ile kararda yer alan bitkisel üretim konularında yer almakla birlikte belirtilen kapasitelere ve/veya kriterlere uymayan koşullarda üretim konularında faaliyette bulunan üreticilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor.
Yenilenebilir Enerji
Yenilenebilir enerjiyle ilgili yatırımlar (Madde – 4, 9, 11, 12, 13 ve 18) kapsama alındı.
3-Tarımsal Amaçlı Kooperatifler
Tarımsal amaçlı kooperatiflere de damızlık süt sığırı yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği, küçükbaş hayvan besiciliği, kontrollü örtü altı tarımı, su ürünleri avcılığı ve tarımsal ürün işleme, paketleme, depolama tesisi. üretim konularında kredi kullanımı imkanı getirildi (Madde-1 ve 28)
4-Muhtelif Konular
Tarımsal mekanizasyon
Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üreticiler tarafından kullanılan ve Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizasyon araçları için, yatırım kredisi kullandırılıyor.
Modern basınçlı sulama
Tarlaya getirilen suyun tarla içine dağıtılması amacıyla, damla, yağmurlama ve mikro yağmurlama sulama sistemlerinin kurulması konusunda yatırım kredisi kullandırılıyor.
Arazi alımı
Dağınık ve parçalı arazilerin birleştirilmesi suretiyle tarımsal işletmelerin ekonomik ölçeğe kavuşturulmasının sağlanmasına yönelik olarak, hisseli tarım arazilerindeki hisse paylarının diğer hissedarlar tarafından satın alınması ya da hisseli olup olmadığına bakılmaksızın bitişik arazilerin satın alınmasına yönelik yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor.
Diğer üretim konuları
Karar da belirtilen üretim konuları başlığı altında yer almayan bitkisel üretim, hayvansal üretim ve muhtelif üretim konularında faaliyette bulunan üreticilere, yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor.

Bir Cevap Yazın