Bayburt Tarımı İçin Dev Proje Müjdesi

Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek. Uzun süredir üzerinde çalıştıkları IFAD (Uluslar Arası Tarımsal Kalkınma Fonu) kaynaklı, Bayburt-Gümüşhane-Rize-Kırsal Kalkınma Projesi” Kalkınma Bakanlığı 2014 Yatırım Programına alındığını açıkladı.

Özbek, Bayburt – Gümüşhane – Rize illerinde; kırsal alanda yaşayan çiftçilerin gelir seviyesinin yükseltilmesi, kırsal altyapının iyileştirilmesi, kadın çiftçilerin bilinçlendirilerek sosyo-ekonomik statüsünün yükseltilmesi amacıyla hazırlanmış olan, Bayburt – Gümüşhane – Rize- Kırsal Kalkınma Projesi; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygun görüşleri ile Kalkınma Bakanlığına teklif edilmiş olup, Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülerek 2014 yılı içerisinde uygulanması için gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verildiğini söyledi.

Advertisement

Bayburt’ta tarımsal üretim ve verimliliğin arttırılması amacıyla genel bütçe kaynaklarından yararlanma noktasında çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getiren Özbek, “Genel bütçenin belirli kaynaklarının dışında bölgesel ve dış kaynaklı ilave projeler ilimizin kalkınmasına büyük ivme katacaktır. Bu doğrultuda uzun süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Bayburt – Gümüşhane – Rize- Kırsal Kalkınma Projesinin uygulamaya konulması Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür. İlimizin tarımsal yapısına uygun özelikle, küçük ölçekli işletmelerin yararlanabileceği, daha yüksek hibe destek oranları içeren ve daha basit uygulama prosedürleri içeren; Bayburt-Gümüşhane-Rize Kırsal Kalkınma Projesi İlimiz Kırsal yaşamına ve tarımına önemli bir ivme kazandıracaktır. Temsili bir ödenekle yatırım programına alına proje 2014 yılında IFAD (Uluslar Arası Tarımsal Kalkınma Fonu) kaynakları ile hayata geçirilecektir. 10- 20 milyon Euro arasında bir bütçeye sahip olması beklenen projenin, finansmanının bir kısmı yerel katkı olmak üzere, büyük kısmı IFAD(Uluslar Arası Tarımsal Kalkınma Fonu) tarafından karşılanacaktır” dedi.

Proje kapsamında; Organik Tarım, Mera-Yayla Kullanım Altyapısının İyileştirilmesi, Yem Bitkileri Üretimi ve Süt Sığırcılığı, Arıcılık, Meyvecilik Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi, Çevre ve Eko-Turizm gibi alanlarda yüzde 80’e varan hibe destekleri sağlanacağını anlatan Özbek, “Bayburt tarihinde bir ilk olan bu büyük Kırsal Kalkınma Projesinin İlimiz çiftçileri başta olmak üzere tüm Bayburt’a hayırlı olmasını diliyorum.” Diye konuştu.

Özbek projeyle ilgili olarak şu bilgileri verdi;

PROJE UYGULAMA ALANININ PLANLANMASI:

Proje uygulama alanı 3 ili kapsamakta olup; bu alan topografik iklimsel ve tarımsal özellikler dikkate alınarak 3 alt bölgeye ayrılmaktadır. Alt Bölge: Gümüşhane ilinde Kelkit, Köse ve Şiran ilçeleri ve Bayburt Merkez Demirözü ve Aydıntepe İlçelerinde yer alan ovaları kapsamaktadır. Bu bölgede işlemeli tarıma uygun ve sulama altyapısı müsait geniş tarım arazileri bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak yem bitkileri ve hububat üretiminin yapıldığı bu alanlar, bölgede yapılan hayvancılığın yanında, Doğu Karadeniz’deki mevcut hayvancılık işletmeleri için en önemli kaba yem üretim alanlarıdır. Alt Bölge; Rize ilinde denize doğru uzanan derin vadiler ve Gümüşhane Merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinden geçen Harşit Çayı vadisini kapsamaktadır. 2.bölgenin Rize ilinde kalan kısmında çay üretimi çok hâkimdir. Gümüşhane sınırlarında kalan kısım ise meyvecilik bakımından önem arz etmektedir. Yine bu bölge içinde yer alan baraj göllerinde kafes balıkçılığı gelişmektedir. Alt Bölge; Rize ilinin güney kısmı ile Gümüşhane ve Bayburt illerinin güney ve kuzey kısımlarında yer alan yüksek rakımlı dağlar üzerinde birçok yaylanın bulunduğu alanları kapsamaktadır. Bu bölgede bulunan geniş mera ve yayla alanları, küçükbaş hayvancılığın öne çıkmasına vesile olmuştur.

PROJENİN AMAÇLARI

Proje; gelişmişlik seviyesi ülke ortalamasının altında olan bölgede, özellikle kırsal kesimde yaşayan ve tarımla uğraşan insanların, bölgenin potansiyeli doğrultusunda bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve desteklenmesi yoluyla işletme gelir ve ölçeklerinin yükseltilerek yaşam kalitelerinin arttırılması, kırsal yoksulluğu azaltılması ve tarımsal üretimde gelişmenin sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu genel amaç doğrultusunda öngörülen faaliyet konuları aşağıdaki gibi özetlenebilir; Organik tarımın geliştirilmesi, Yem bitkisi üretiminin artırılması, Nadasa bırakılan tarım alanlarının azaltılması, Süt hayvancılığının teşvik edilmesi, Pazarlama alt yapısının iyileştirilmesi ve tedarik zincirinde zayıf noktaların güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması Mera yönetiminin geliştirilerek verimliliklerinin artırılması, Meyvecilik faaliyetlerinin artırılması, Arıcılığın yaygınlaştırılması, çevre dostu tekniklerinin benimsetilerek tarımsal kirliliğin azaltılması, Son yıllarda oldukça rağbet gören eko-turizm, yayla turizmi, doğa turizmi için uygun alanlarda tarım ve kırsal kalkınma ile yakından ilgili ilk çalışmaların yapılması, Kırsal alanda eğitim faaliyetleri ile özellikle kadınların toplumsal yerinin iyileştirilmesi ve Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, “

Bir Cevap Yazın