Bitki koruma ürünlerinin reçeteli satış usul ve esaslarını bir yönetmelikle düzenledi

2
1658

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞI -TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI, BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARINI BİR YÖNETMELİKLE DÜZENLEDİ -YÖNETMELİĞE GÖRE, BAKANLIKÇA RUHSATLANDIRILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ REÇETELİ SATILACAK. BUNLARDAN REÇETELİ SATILMAYACAK OLANLAR BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENECEK -YAZILAN REÇETE 1 AY İÇİNDE KULLANILACAK, BU SÜREDE KULLANILMAYAN REÇETE GEÇERSİZ SAYILACAK

zirai ilaç


ANKARA (A.A) – Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bitki koruma ürünlerinin reçeteli olarak satılması ve reçete yazmaya yetkili kişilerle ilgili usul ve esasları belirledi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esaslarına ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe göre, bakanlıkça ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri reçeteli satılacak. Bunlardan reçeteli satılmayacak olanlar bakanlık tarafından belirlenecek.
Zirai mücadele teknik talimatlarında herhangi bir bitki veya bitkisel ürün için ruhsatlı bitki koruma ürününün yer almaması veya teknik talimatının ve ruhsatlı bitki koruma ürünü tavsiyesinin bulunmaması durumunda, ilgili araştırma enstitüsünün mücadelesini ekonomik ve uygun bulması halinde, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce bitki koruma ürünlerine geçici olarak en fazla 2 yıl süreyle geçerli olmak üzere reçeteyle kullanım izni verilecek.
-GEÇERLİLİK SÜRESİ-
Yazılan reçetenin kullanım süresi bir ay olacak, bu sürede kullanılmayan reçeteler geçersiz sayılacak.
Reçeteler, yazan kişi ve bitki koruma ürününü satan bayiler ile bitki koruma ürününü kullanan üreticiler tarafından iki yıl süreyle saklanacak. Reçeteler ilgili mevzuata, zirai mücadele teknik talimatlarına uygun olarak düzenlenecek. Teknik talimatı veya tavsiyeli bitki koruma ürünü bulunmayan konularda ilgili hükme göre düzenleme yapılacak.
Öte yandan, yönetmelik gereği reçete zorunluluğu bulunan bitki koruma ürünleri için yazılacak reçete koçan ücreti her yıl 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere il müdürlüklerince belirlenecek.
-REÇETE DÜZENLEMEYE YETKİLİ KİŞİLER-
Yönetmelikte, reçete yazma yetki belgesi almak için müracaatta bulunabilecek kişiler de belirtildi.
Bakanlıktan Reçete Yazma Yetki Belgesi almayan kişilerin bitki koruma ürünü reçetesi yazamayacağı vurgulanan yönetmelikte, reçete yazma yetki belgesi alınmasına ilişkin hususlar, gerekli şartlar ifade edildi.
Yönetmeliğe göre, reçete yazma yetki belgesi almak isteyen kişiler belirtilen bilgi ve belgelerle ve bir dilekçeyle il müdürlüğüne müracaat edecekler. Bilgi ve belgelerin uygun bulunması halinde Genel Müdürlükçe oluşturulan web tabanlı program kullanılarak Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi il müdürlüğünce verilecek.
-SINAV-
Reçete yazma yetkisi almak isteyen ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümü dışındaki diğer bölümlerinden mezun olan ziraat mühendisleri ile sadece tütünlerde kullanılan bitki koruma ürünlerini reçeteye yazmak üzere resmi ve özel kuruluşlarda görevli tütün teknoloji mühendisleri için bakanlıkça veya bakanlıkça uygun görülen kuruluşlarca merkezi sınav yapılacak. Sınav sonucunda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.
Yönetmelikte belirtilen ziraat mühendisleri için sınava katılma şartı aranmayacak. Yönetmelikte, reçete yazacak kişilerin yetki ve sorumlulukları da belirtildi. Buna göre, reçete, yetkili kişiler tarafından bakanlıkça yayınlanan Zirai Mücadele Teknik Talimatları ya da bakanlık tarafından hazırlanan diğer yayınlar dikkate alınarak yazılacak. Zirai Mücadele Teknik Talimatlarında geçen tavsiyeler ve belirtilen durumların dışında reçete yazanlar yazdığı reçeteden sorumlu olacak, hata veya zararın hukuken sabit görülmesi halinde zarar reçeteyi yazandan tazmin edilecek.
-BAYİLER SADECE REÇETEDE YAZAN ÜRÜNÜ VEREBİLECEK-
Bitki koruma ürününü satan bayilerin sorumluluklarının da düzenlendiği yönetmeliğe göre, bayiler, belirtilen bitki koruma ürünlerini reçetesiz satamayacak.
Bayiler reçetede yazan bitki koruma ürünlerini verebilecek, reçetede yazan ürünlerin bulunmaması durumunda başka ürün verilemeyecek. Değişiklik ancak reçeteyi yazan kişi tarafından yapılacak.
Bitki koruma ürünlerini satan bayiler reçete yazamayacak.
Bitki koruma ürününü satın alan üreticilerin sorumluluklarının da belirtildiği yönetmelikte, reçeteyle satın alınan bitki koruma ürününün, tavsiye edilen doz ve uygulama şekli ile tavsiye edilen bitki ve zararlı organizma dışında kullanılmasından doğacak sorumluluğun bitki koruma ürününü satın alan ve kullanan üreticiye ait olduğu ifade edildi.
Yönetmeliğe göre, reçeteyle ilgili denetimler, il müdürlüğü bitki koruma şube müdürlükleri ile ilçe müdürlüklerince veya bakanlıkça yetkili kılınan elemanlar tarafından yapılacak.
Bitki koruma ürünü reçete yazma yetkisine sahip kişiler, bitki koruma ürünlerini satan bayiler ve üreticiler yapılan işlemlerin mevzuata ve teknik talimatlara uygunluğu konusunda, il ve ilçe müdürlükleri veya bakanlıkça yetkili kılınan elemanlar tarafından denetlenecek.
Bayi denetimlerinde, bayinin aldığı bitki koruma ürünü miktarı, reçete ile yaptığı satış ve eldeki stok incelenecek. İlgili mevzuata aykırı hususların tespiti halinde Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yaptırım uygulanacak.
Yönetmelikte, reçeteli satılması zorunlu olan ruhsatlı bitki koruma ürünlerini reçetesiz olarak satanlar ve alanlar ile reçeteyle ilgili gerekli kayıtları tutmayan reçete yazma yetkisine sahip kişiler ile bakanlıkça kullanımı yasaklanan bitki koruma ürünlerini reçeteye yazan reçete yazma yetkisine sahip kişilere idari para cezası verileceği de belirtildi.
Yönetmeliğe göre, denetimlerde kasti hata yaptığı ve gerçeğe aykırı rapor düzenlediği tespit edilen il müdürlüğü bitki koruma şube müdürlükleri ile ilçe müdürlüklerince veya bakanlıkça yetkili kılınan elemanların yetkileri geri alınacak.
Denetleme yapılan ve bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranmaktan dolayı bir defa uyarılan reçete yazma yetkisine sahip kişilerin, aynı durumun tekrarında reçete yazma yetkisi iptal edilecek. Yetkisi iptal edilen kişilere yeniden reçete yazma yetki belgesi düzenlenmeyecek.
Bu arada, 12 Haziran 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.
-REÇETE YAZMA YETKİSİ OLANLAR-
Yönetmelikteki geçici maddeye göre, bu yönetmeliğin yayımından önce Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında bakanlıktan bitki koruma ürünleri reçete yazma yetki belgesi almış olan ziraat mühendislerinin yetkileri devam edecek.
Tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst birlikleri ile üretici birlikleri ve ziraat odalarında istihdam edilen bayilik izin belgesine sahip ziraat mühendislerine, bu kooperatif ve birlikler ile ziraat odalarının kendi ortak veya üyelerine münhasır olmak üzere verilen reçete yazma yetkisi ise 12 Haziran 2011 tarihine kadar devam edecek.

2 YORUMLAR

    • Evet Ali Bey alabiliyorsunuz.. Reçete ve bayilik sertifika sınavları tarihleri, sınav harçları ve yeri İl/İlçe Gıda Tarım ve Hay. Müdürlüklerinden öğrenebilirsiniz..

Bir Cevap Yazın