Bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması ve satışı

0
1777

zirai ilaçBAKANLIKTAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ RUHSATI ALACAK FİRMALAR, GEREKLİ BELGELER İLE BAŞVURARAK, BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İŞTİGAL İZİN BELGESİ ALACAK, BU BELGELER 5 YIL SÜREYLE GEÇERLİ OLACAK -İZİN BELGESİ ALMAK İSTEYEN FİRMALAR, BÜNYELERİNDE RUHSATLANDIRMADAN SORUMLU EN AZ BİR ZİRAAT MÜHENDİSİ VEYA BİR KİMYAGER/KİMYA MÜHENDİSİ İSTİHDAM EDECEK -BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNE BİLDİRİM FORMU DÜZENLENEREK, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ’NE GÖNDERİLECEK

ANKARA (A.A) – Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, halk arasında tarımsal ilaç olarak bilinen ”bitki koruma ürünleri”nin ruhsatlandırılması, sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesine ilişkin mevzuatı yeniledi.
Bakanlığın yeniden hazırladığı ”Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile ”Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikler ile eski yönetmelikler yürürlükten kaldırılırken, eski yönetmeliklere göre yapılan işlemlerin yeni mevzuata uyumu için geçiş süreleri verildi.
Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik, bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılmasına esas olacak denemeleri, denemelerin denetlenmesini, bu denemeleri yapacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri ile görev ve sorumluluklarını, deneme yetki belgesi verilmesini ve bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırma işlemlerini kapsıyor.
Bakanlıktan bitki koruma ürünü ruhsatı alacak firmalar, gerekli belgeler ile başvurarak, Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi alacak, bu belgeler 5 yıl süreyle geçerli olacak. İzin belgesi almak isteyen firmalar, bünyelerinde ruhsatlandırmadan sorumlu en az bir ziraat mühendisi veya bir kimyager/kimya mühendisi istihdam edecek.
Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmamış bitki koruma ürünlerinin ülke sınırları içerisinde piyasaya arzedilemeyecek ve kullanılamayacak.

-ACİL DURUMLARDA 2 YIL SÜREYLE GEÇİCİ KULLANIM İZNİ

Zirai mücadele teknik talimatlarında herhangi bir bitki veya bitkisel ürün için ruhsatlı bitki koruma ürününün yer almaması veya teknik talimatının ve ruhsatlı bitki koruma ürünü tavsiyesinin bulunmaması ve ekonomik zarara neden olması durumunda, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM) tarafından bitki koruma ürünlerine geçici olarak en fazla 2 yıl süreyle kullanım izni verilebilecek.
Bitki koruma ürünleri tanımı içine giren maddeleri ihtiva eden ve ruhsata tabi preparatlar, ”pestisitler, bitki gelişim düzenleyicileri (BGD), böcek cezbedicileri (Atractantlar), böcek uzaklaştırıcıları (Repellentler), böcek gelişimi düzenleyicileri (IGR), beslenmeyi engelleyiciler, biyopreparatlar, bitki aktivatörleri, fizyolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan maddeler, biyolojik mücadele etmenleri, tuzak ve feromonlar” olarak sayıldı.
Bitki koruma ürünlerinin tanımı içine giren ancak bu yönetmelikte belirtilen esaslara göre değerlendirilemeyen konularda deneme ve ruhsat esasları bakanlıkça ayrıca belirlenecek.
Yönetmelikte, bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırma prosedürü, başvuru şartları ve yapılacak işlemler de düzenleniyor. Bitki koruma ürünleri için verilen ruhsatlar 10 yıl süre ile geçerli olacak ve şartların yerine getirilmesi halinde 10 yıllık süreler halinde uzatılabilecek.
Bitki koruma ürünlerinin denemelerini yapmaya yetkili gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşların sorumlulukları da yönetmelik ile belirlendi.
KKGM, bakanlık yetkilileri ve ruhsat başvuru dosyaları ile ilgili teknik raporları inceleyerek sonuçlandırabilecek yeterli bilgi birikimine sahip, konusunda uzman kişilerden, hazırlanan teknik raporları değerlendirerek karara bağlamak üzere komisyon oluşturacak.

-ESKİ YÖNETMELİĞE GÖRE RUHSATLANDIRILAN ÜRÜNLERİN DURUMU

Yönetmeliğe göre, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsat almak üzere yapılan başvurulardan bilgi ve belge bazında incelenmesi tamamlanmış ve ruhsata esas analize alınmasına karar verilmiş olan bitki koruma ürünlerinden ruhsata esas analiz için analiz yapacak birime numunesi teslim edilen ve analiz ücreti yatırılan bitki koruma ürünü ruhsat başvuruları, iptal edilen yönetmeliğe göre sonuçlandırılacak.
Geçici madde uyarınca, daha önce ruhsat almış bitki koruma ürünleri için, yönetmelikteki belli şartları sağlamaları halinde, tavsiyeler genişletilebilecek. Ruhsat geçerlilik süresi sona eren ancak ruhsatı iptal edilmeyen bitki koruma ürünleri için ilgili firma tarafından 2 ay içerisinde geçerli ruhsat ücreti yatırılarak başvurulması halinde, ruhsatları yeniden uzatılacak.
Yönetmeliğin yayımından önce ruhsatlı bulunan bitki koruma ürünlerinin ruhsat geçerlilik süreleri, ruhsat belgesinde belirtilmiş olan ruhsat geçerlilik süresinin tamamlanmasından sonra, bu yönetmelik hükümlerine göre uzatılacak. Yönetmeliğin yayımından önce ruhsat veya tavsiye almış olan bitki koruma ürünlerinin ruhsat veya tavsiye koruma süreleri, eski yönetmelik kapsamında değerlendirilecek.
Yönetmeliğin yayımından önce bitki koruma ürünleri deneme yetki belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişiler, yetki belgelerinin bu yönetmeliğe göre yenilenmesi için, en geç 31 Aralık 2011 tarihine kadar KKGM’ye başvuracak. Bu süreye uymayanların deneme yetki belgeleri iptal edilecek.

-BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN ETİKETLENMESİ

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik, piyasaya arz edilen bitki koruma ürünlerinin insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve gözetimini sağlamak üzere sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.
İnsan sağlığı ve çevre açısından tehlikeli kabul edilen, ”Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlar”da belirtilen özelliklere sahip bitki koruma ürünleri, yönetmelikte ek olarak yayımlandı.
Bitki koruma ürünlerinin, insan sağlığı ve çevre üzerinde sebep olabileceği risklerin en aza indirilerek, insan sağlığı ve çevre açısından yeterli seviyede koruma sağlanması esas olacak. Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak sınıflandırılmış, ambalajlanmış ve etiketlenmiş olarak piyasaya arz edilen bitki koruma ürünleri, bakanlığın izni dışında yasaklanamayacak, sınırlanamayacak ve engellenemeyecek.
Yönetmelikte yer alan koşulları yerine getirdiği kabul edilen maddenin, yeni bilgiler ışığında, artık geçerli olmayan sınıflandırma, ambalajlama veya etiketleme nedeniyle insan sağlığına ve çevreye yönelik tehlike oluşturduğuna dair haklı sebeplerin ortaya çıkması halinde, bakanlık bu maddeyi geçici olarak yeniden sınıflandırabilecek. Bu sınıflandırmaya uygun olarak etiketlenmemiş ve ambalajlanmamış maddenin piyasaya arz edilmesini yasaklayabilecek veya özel koşullara tabi tutabilecek.
Yönetmeliğin tüm koşullarını yerine getirdiği kabul edilen bitki koruma ürününün, yönetmeliğin hükümleriyle ilgili sebeplere dayanarak insan sağlığına ve çevreye yönelik tehlike oluşturduğuna dair haklı sebeplerin ortaya çıkması halinde, bakanlık, bitki koruma ürününün piyasaya arz edilmesini yasaklayabilecek veya özel koşullara tabi tutabilecek.
Satışa hazır olan veya piyasaya verilen bitki koruma ürünü ambalajlarında, KKGM tarafından onaylı etiket bulunacak. Etikette yer alan bilgiler, gerçeğe aykırı, bitki koruma ürününün etkisi hakkında yanıltıcı veya yanlış kanaat uyandıracak nitelikte olamayacak.
Tanıtım amacıyla hazırlanacak materyallerde, KKGM tarafından onaylı etiket ve prospektüste yer alan bilgiler dışında bitki koruma ürününün tavsiye dışı kullanımına sebep olabilecek yanıltıcı veya yanlış kanaat uyandıracak açıklamalar kullanılamayacak.
Etiketler, bitki koruma ürününün ruhsatını almak isteyen veya ruhsatına sahip olan firmalar tarafından yönetmelikteki esaslara göre hazırlanacak.

-SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ, ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ’NE BİLDİRİLECEK

Yönetmelikte, bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmaların yükümlülükleri, etikette yer alması zorunlu olan tanıtma bilgileri ve bunlara ilişkin esaslar da düzenlendi.
Bitki koruma ürünlerinin kullanılması sırasında insan sağlığı açısından bir sorun yaşanması halinde hızlı ve uygun müdahale yapılabilmesi amacıyla, yönetmelik kapsamında sağlık üzerine etkileri ve fizikokimyasal özellikleri nedeniyle tehlikeli olarak belirlenen ruhsatlı bitki koruma ürünleri piyasaya arz edilmeden önce, firma tarafından, kimyasal bileşimine ve tehlike özelliklerine ilişkin ”Bitki Koruma Ürünleri ile İlgili Zehir Danışma Merkezine Bildirim Formu” düzenlenerek, KKGM aracılığı ile Ulusal Zehir Danışma Merkezi’ne elektronik ortamda gönderilecek.
Etiketlerin ve ambalajların üzerinde, firmaca belirlenen ve KKGM tarafından uygun görülen azami perakende satış fiyatları TL olarak bulunacak. Kullanıma ilişkin bilgiler, son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gerekli asgari gün olarak süre, etikete zorunlu olarak konacak. Bu süre, yurt içi veya yurt dışında yapılan araştırmalara dayanan bilgilere göre bakanlık tarafından belirlenecek.
Etikete korunma bilgileri ve uyarılar da konulacak ve ayrıca büyük harflerle ”Zehirlenme durumlarında; Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’nin 114 no’lu telefonunu arayınız” ifadesi yer alacak.
Bir bitki koruma ürününün tanıtılması amacıyla yapılan ve onaylı etiketindeki bilgilerden farklı bilgileri taşıyan, yanlış yorum ve uygulamalara sebep olabilecek sözlü, yazılı ve görsel yayınlar yapılamayacak ve reklamlarda kullanılamayacak.
Yönetmeliğin yayımından önce bakanlıktan ruhsat almış bitki koruma ürünlerinin etiketlerinin bu yönetmelik hükümlerine göre onaylanması amacıyla, 30 Haziran’dan sonra KKGM’ye başvuru yapılabilecek.
Firma stoklarında bulunan eski etiket ve ambalajlar, firmalar tarafından en son 31 Aralık 2011’e kadar kullanılabilecek. Bu tarihten itibaren yönetmeliğe uygun etiketler kullanılacak.

Bir Cevap Yazın