Bu ürünlere destek var!

0
1142

destekTarım ve Köyişleri Bakanlığı ‘Türkiye ve Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli’ne göre destekleyeceği ürünleri ve ödeyeceği destek miktarını açıkladı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ”Türkiye ve Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre 2011 yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu kararı Uygulama Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kararname ekindeki listede yer alan havzalarda, 2011 yılında kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerini üreten üreticiler, 2011 yılına dair Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarını, zeytinyağı dışında desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları ve Tebliğin ilgili maddesinde istenen belgelerin ibrazı şartıyla fark ödemesi desteğinden yararlanacaklar.

Alım satım işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla, kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ve ham rafinajlık veya natürel zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreticileri ile bu ürünlerin üretimini, Bakanlıkta kayıtlı tohumluk üretici kuruluşları ile sözleşmeli olarak yapan üreticiler de fark ödemesi desteğinden yararlanacak.

Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından, 2011 yılı ürünü fark ödemesi desteği miktarları kilogram başına, yağlık ayçiçeğinde 23 Kr., soya fasulyesin de 40 Kr. (sertifikalı tohumluk kullanımında 50 Kr), kanola da 40 Kr., dane mısır da 4 Kr., aspir den 40 Kr., zeytinyağında 50 Kr., buğday da 5 kr., arpa, çavdar, yulaf da 4 kr., tritikale de 4 kr, çeltik, kuru fasulye, mercimek ve nohut da 10 Kr. olarak belirlendi.

Kütlü pamuk birim destek miktarı, dünya piyasalarındaki gelişmeler dikkate alınarak Bakanlık tarafından daha sonra açıklanacak. Üreticiler, ilgili maddesinde istenen belgeler ile farklı il ve ilçelerde gerçekleştirdiği üretim ve satışlar ile ilgili tüm belgeleri, sadece ÇKS;ye başvurduğu İl ve İlçe Müdürlüğüne ibraz edecekler.

Önceki yıllara ait destekleme uygulamalarında haklarında destekleme ödemelerinden beş yıl süreyle yararlandırılmamaları yönünde karar alınan üreticilerin başvurularını taahhütname ile kabul edilecek. Ancak bu karar üretici lehine yasal mercilerde bozulmadığı sürece, başvurunun kabulü herhangi bir hak doğurmayacak.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK

İl Komisyonunun, ödemeye esas yapacağı incelemelerin sonuçlanmasıyla birlikte İl Müdürlüğü tarafından ÇKS’den alınarak kendilerine sunulan il icmalini onaylayarak İl Komisyon Kararı ile birlikte Bakanlığa gönderecek.

Bakanlık, ödemeye esas icmal listelerindeki toplam fark ödemesi desteği miktarlarını, ödemelerin yapılabilmesini temin için elektronik ortamda bankaya gönderecek. Gerekli kaynağın banka şubelerine aktarılmasından sonra fark ödemesi desteğine ilişkin ödemeler yapılacak.

Buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreticilerine, 2011 yılı bütçesinden kaynak artması halinde, 2011 yılında başlamak üzere dönemler halinde de fark ödemesi desteği yapılacak.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğü, fark ödemesi desteğinden yararlanacak üreticilerin, 2011 yılı ÇKS kayıtları için başvuru tarihini, tüm kitle iletişim araçlarını kullanarak ilan edilecek.

İl ve İlçe Müdürlükleri, fark ödemesi desteği başvuru başlangıç tarihini, mahalle ve köylerde asgari on gün süreyle ilan edecek.

FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANAMAYACAK

Fark ödemesi desteğinden, 2011 yılı ÇKS kayıtlarını ilan edilen süre içerisinde yaptırmayanlar ve ÇKS’de 2011 yılında özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olmayanlar, ÇKS’de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde fark ödemesi desteğine müracaat edenler, 2011 yılı ÇKS’de kayıtlı olmayan arazilerinde fark ödemesi desteğine esas ürünleri üretenler, ara ziraatı olarak üretim yapan üreticiler, pamuk sezonu içerisinde faaliyetini sürdürerek, desteklemeye konu kütlü pamuğu işleyecek olan çırçır prese fabrika işletmecisi olmayan tüccarlara satış yapanlar ile rafine edilmiş zeytinyağı üretenler yararlanamayacaklar.

CEZAİ SORUMLULUKLAR

Haksız yere yapılan fark ödemesi destekleri, ödeme tarihinden itibaren 21 Temmuz 1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınacak.

Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen, kullanan, gerçek ve tüzel kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacak.

Fark ödemesi desteklerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgeler ile yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacaklar.

Bir Cevap Yazın