Çaykur çay ithal edebilecek

0
905
Çaykur çay ithal edebilecek

Çaykur’un statüsünde yapılan yasal değişiklikler ile Çaykur’a çay ithal etme ve ithal ettiği çayları harmanlayıp satma yetkisi verildi.

Çaykur’un ana statüsünde yapılan yasal değişiklikler bugünkü 28615 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Çaykur’un 1996 yılında kabul edilen yasal statüsüyle ilgili 3. maddenin 3. fıkrası yürürlükten kaldırılarak ana statüsünde bir takım değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemede Çaykur’un sermayesi 1 milyar 60 milyon TL olarak kabul edilip tamamının devlete ait olduğu ve değişiklik yetkisinin Yüksek Planlama Kurulu kararı ile yapılabileceğinin altı çizildi.

Yeni düzenlemeye göre Çaykur’un faaliyet amacı, “Türkiye’nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, ekonomik gereklilik, karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda; sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratmak, serbest piyasa şartlarında en çok faydayı temin etmek, gerekli hammadde temini ile her türlü çay ürünü üretmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, iç ve dış pazarlarda Teşekkülün rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak ilişkili ve yan ürünlerde gerek ve fayda görülen her türlü faaliyetlerde bulunmak” olarak açıklandı.
Çaykur’un faaliyetleri ise şu şekilde sıralandı:

“İşletmeye uygun nitelikteki yaş çay yapraklarını satın almak, kuru çay üretmek veya ürettirmek. Satın alınan çay yapraklarını işlemek ve değerlendirmek için teknolojik faaliyette bulunmak. Ürettiği veya ithal ettiği kuru çayların iç ve dış pazar isteklerine uygun olarak harmanlanmasını, paketlenmesini ve pazarlanmasını sağlamak. Gerekli tesisleri kurmak, kiralamak ve işletmek. Üretim faaliyetlerinden doğan yan ürünleri değerlendirmek ve yardımcı maddeler üretmek, bitkisel çaylar, soğuk çay, kafein, ekstrakt ile diğer ilişkili ve yan sektörlere ait ürünlerin üretimini ve pazarlamasını yapmak veya yaptırmak. Çay ürününün kalite ve veriminin ve işletme tekniğinin geliştirilmesi için gerekli araştırmaları yapmak, müessese ve laboratuarlar kurmak, işletmek. Gerekli madde ve araçları tedarik etmek. Ticaretle iştigal etmek, ihracat ve ithalat yapmak. Çay eksperlerinin yetiştirilmesi için gerekli önlemleri almak. Teşekkülün ihtiyacı için her türlü taşınır ve taşınmaz mal edinmek, kamulaştırma yapmak, ayni, sınai ve ticari haklar tesis etmek, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak. Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek. Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak. Çaykur bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve diğer birimleri eliyle yerine getirir. Çaykur; amaç ve faaliyet konuları Yüksek Planlama Kurulu kararı ile değiştirilebilir. Bu ana statü hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.”

haber365

Bir Cevap Yazın