Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yeni Düzenleme

0
1011
Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yeni Düzenleme

Süt tozu üretimi için gerekli olan soğutulmuş çiğ sütün, üretici örgütlerinden tedarik edilmesi esas olacak, doğrudan çiftlik bazında sütün tedarik edilmesi halinde üreticinin örgütlü olması ve bu durumun örgütü tarafından belgelendirilmesi zorunlu olacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde hammadde olarak kullanılan yağlı-yağsız süt tozunun yurt içinden temin edilmesi esas olacak. Belge kapsamında süt tozu alımı, Bakanlıkça süt tozu üretim kotası tahsis edilen süt tozu üreten sanayici, imalatçı, imalatçı-ihracatçılardan temin edilecek. Önceden ihracatın gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, belge kapsamında süt tozu üretim kotası olanlardan yurt içi alımın yapılmasına imkan bulunmaması halinde ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin uygun görüşü ve Ulusal Süt Konseyince “Yurt İçinde Temin Edilememiştir” kaşesi olması kaydıyla ithalat yapılmasına izin verilebilecek.

Süt tozu üreten/ürettiren gıda işletmesine Dahilde İşleme Rejimi kapsamında faaliyet gösteren ve standartlara uygun olarak ürettiği/ürettirdiği yağlı-yağsız süt tozunu kendi işletmesinde kullanmak veya imalatçı-ihracatçılara belgelendirerek satmak şartıyla ton başına ödeme yapılacak. Süt tozu üreten/ürettiren sanayicilerin süt tozu üretim kota miktarları, kotaların dağıtım tarih ve kriterleri, yararlanıcıların taahhüt ettikleri asgari ve azami miktarlarla bir önceki ay içerisinde işledikleri süt miktarları dikkate alınarak konseyin teklifi üzerine Hayvancılık Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

Süt tozu üretimi için gerekli olan soğutulmuş çiğ sütün, üretici örgütlerinden tedarik edilmesi esas olacak. Doğrudan çiftlik bazında sütün tedarik edilmesi halinde üreticinin örgütlü olması ve bu durumun örgütü tarafından belgelendirilmesi zorunlu olacak. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olan süt işleme tesisine sahip farklı firmalardan yapılan süt alımlarında da aynı madde hükmü geçerli olacak.

Süt tozu satışları süt tozu kotası almış olanlarca yapılacak, süt tozu satışı dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracat öncesi veya ihracat sonrasında aşağıda belirtilen kurallara göre yapılabilecek. Üretilen süt tozu satışı gerçekleşmeden destekleme ödemesine müracaat edilemeyecek ve müracaatlar süt tozu üreten/ürettiren işletmelerin kurulu bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılacak.

Üretici örgütlerince, arz fazlalığı nedeniyle pazarlanamayan çiğ sütün, süt tozu üreten/ürettirenlerce pazarlanmasını ve üretim için ihtiyaç duyduğu çiğ sütün temin edilmesini sağlayacak düzenlemeler konusunda konsey yetkili olacak. Tebliğden yararlanmak isteyen imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmalar stok bilgilerini aylar bazında konseye bildirecek. Konsey, ulusal bazda süt tozu üretim stoklarını Genel Müdürlüğe, Ekonomi Bakanlığı ile ihracatçı birliklerine bildirecek ve aylar bazındaki destekleme birim fiyatıyla stok durumunu internet sayfasında yayımlayacak.

Bakanlık tarafından kendisine verilmiş aylık süt tozu kotasını herhangi bir sebeple üretmeyen imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmaların kotalarını, bir sonraki ay içerisinde yetkili diğer firmalara talepleri doğrultusunda verme hususunda Genel Müdürlük yetkili olacak. Yurt içerisinde imalatçı-ihracatçılara satılacak süt tozu paketleri üzerinde “Bu Ürün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın destekleme uygulaması kapsamındadır” yazısı bulunacak.

Bu tebliğin 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girmesiyle “Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/52)” yürürlükten kalkacak.

Kaynak: sondakika.com

Bir Cevap Yazın