Cin-mali-beyaz-et-olum-saciyor

”Tüketicilerin gıda sektörüne güveninin azalmasına deyim yerindeyse bu olaylar tuz biber oluyor”

İngiliz sağlık ve beslenme uzmanları, çiğ tavuğu pişirmeden önce yıkamanın gıda zehirlenmesi riskini artırdığı uyarısında bulundu.

Advertisement

İn­gil­te­re Gı­da Stan­dart­la­rı Da­ire­si­’ni­n (FSA), 4 bin 500 ki­şiy­le yap­tı­ğı an­ket ka­tı­lım­cı­la­rın yüz­de 44’ünün ta­vu­ğu pi­şir­me­den ön­ce yı­ka­dı­ğı­nı or­ta­ya çı­kar­dı.

FSA, ta­vu­ğun yı­kan­ma­sıy­la et­ra­fa sıç­ra­yan su­lar ara­cı­lı­ğıy­la el­le­re, mut­fak tez­gâ­hı­na, pi­şir­me kap­la­rı­na kam­pi­lo­bak­ter bak­te­ri­si bu­laş­tı­ğı­nı söy­le­di.

İn­gil­te­re’de her yıl 280 bin ki­şi­nin kam­pi­lo­bak­ter en­fek­si­yo­nu­na ya­ka­lan­dı­ğı fa­kat an­ke­te ka­tı­lan­la­rın­sa yal­nız yüz­de 28’inin bu en­fek­si­yon­dan ha­ber­dar ol­du­ğu be­lir­til­di.

Ta­vuk­la­rı pi­şir­me­den ön­ce yı­ka­yan­lar bu­nu da­ha çok mik­rop­la­rı te­miz­le­mek için ve­ya alış­kan­lık ola­rak yap­tık­la­rı­nı ifa­de et­ti.Kam­pi­lo­bak­ter, gı­da ze­hir­len­me­si­ne ne­den olan bak­te­ri­le­rin ba­şın­da ge­li­yor.

ÖLÜM RİSKİ DE TAŞIYOR

*Gıda zehirlenmesi vakalarının çoğu tavuklardaki mikroplardan kaynaklanıyor. Zehirlenmenin belirtileri, ishal, mide krampları ve mide bulantıları, ateş ve halsizlik olarak ortaya çıkıyor.

Çoğu hastanın rahatsızlığı yalnızca birkaç gün sürüyor fakat gıda zehirlenmesi uzun vadede, bağırsak sendromu ve sinir sistemini etkileyen Guillain-Barre sendromu gibi sağlık sorunlarına da yol açabiliyor. Bu tip rahatsızlıkların ölüme de neden olabileceği belirtiliyor. En büyük risk grubu 5 yaş altı çocuk ve yaşlılar.FSA Başkanı Catherine Brown, “Araştırmamız tavuğun pişirilmeden önce yıkanmasının yaygın olduğunu gösteriyor” dedi.

haber46

Bir Cevap Yazın