Entegre Mücadele Projesinin Yürütülmesi Hakkında Talimat

0
1176

ENTEGRE MÜCADELE PROJELERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA TALİMAT
Yetki Kanunu : 6968, 441
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1. Bu talimatın amacı, Türkiye de yetiştirilen kültür bitkilerindeki hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde ekonomi, insan sağlığı, çevre, biyolojik çeşitliliğin korunması esas alınarak, sürdürülebilir tarım amaçlarına uygun Entegre Mücadele programlarının, projelerin hazırlanmasını, aksatılmadan yürütülmesini ve projelerinin yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.etarim.net
Kapsam
Madde 2. Bu talimat, Bitki Hastalıkları, Zararlıları ile yabancı otların zararını önlemek için gönüllülük esasına dayalı olarak çiftçi bazında yürürlüğe konulması, Entegre Mücadele projelerinin hazırlanması, koordinasyon finansmanı, değerlendirilmesi, rapor edilmesi, Entegre Mücadele organizasyonu, Entegre Mücadele ağları ve Entegre Mücadele Teknik Talimatları ile Entegre Mücadele Merkez Komisyonu, proje koordinatörü, bölge lideri, il, ilçe ve köy grupları sorumlularının görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili düzenlemeleri kapsar.
Yasal Dayanak
Madde 3. Bu talimat 6968 sayılı “Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu” nun 23,24,25 ve 26. Maddeleriyle 441 sayılı “Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kuruluş ve görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 10 ve 12. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 . Bu talimatta geçen;
Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı(Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü)
Araştırma Enstitüsü: Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projelerinde görev alan Araştırma Kuruluşlarını,
Tarım İl ve ilçe Müdürlüğü: Bakanlığın İl ve İlçelerdeki Teşkilatını,
Resmi Olmayan Kuruluşlar: Ziraat Odaları, Çiftçi Birlikleri, Kooperatifler , Vakıflar, Dernekler, Özel Sektör Kuruluşları ve Gönüllü Kuruluşları,
Entegre Mücadele: Kültür Bitkilerinde zararlı türlerin popülasyon dinamikleri ve çevre ile ilişkilerini dikkate alarak, uygun olan bütün mücadele metotlarını ve tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanarak, bunların popülasyonlarını ekonomik zarar seviyesini altında tutan bir zararlı yönetimi sistemini,
Entegre Mücadele Projesi: Belirli bir ürün veya ürün grubunda uygulanmak üzere Bakanlık tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan Entegre Mücadele , Uygulama, Eğitim ve Tanıtım projesini,
Entegre Mücadele Ağı: Entegre Mücadele programlarının planlandığı şekilde yürütülmesi için Bakanlık, Araştırma Enstitüleri, Tarım il ve İlçe Müdürlükleri, Üniversiteler ve Resmi olmayan kuruluşlar arasındaki teknik işbirliği, Koordinasyon ve haberleşme ağını ,
Entegre Mücadele Merkez Komisyonu: Bakanlık, Araştırma Kuruluşları ve Üniversite temsilcilerinden oluşan Entegre Mücadele projelerinin Koordinasyonu, Planlanması ve Değerlendirilmesini yapan ayrıca bu konularda Bakanlığa önerilerde bulunan komisyonu tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM
Entegre Mücadele Projelerinin Hedefleri ve Amaçları
Madde 5. Entegre Mücadele Projelerinin ana hedefleri
1. Bitkisel Üretimin Arttırılması, Kaliteli ve Pestisit Sorunu Bulunmayan Ürün Elde Edilmesi,
2. Doğal Düşmanların Korunması ve Desteklenmesi,
3. Tarla, Bahçe ve Bağların Periyodik Olarak Kontrol Edilmesi,
4. Çiftçilerin Kendi Tarlası, Bahçesi ve Bağının Uzman Haline Getirilmesi
5. Pestisitlerin Çevreye Bulaşmasının Önlenmesidir.
Madde 6. Entegre Mücadele Projelerinin amaçları:
1. Bu güne kadar yapılmış olan araştırma sonuçlarından yararlanarak,hastalıklar, zararlılar ve yabancı otların mücadelesi için, uygun bir entegre mücadele, araştırma, uygulama, eğitim ve tanıtım programının oluşturulması ve geliştirilmesi,
a) Her ürün için, programda görev alan kuruluşları kapsayacak şekilde, bir Entegre Mücadele ağı(Network) kurulması,
b) Entegre Mücadele Projelerinde görev alacak bakanlık görevlileri,
araştırıcıların, uygulama kuruluşlarındaki teknik elemanların ve çiftçilerin eğitimi,
c) Entegre Mücadelenin , karar vericilere,politikacılara, çiftçilere
kamuoyuna ve tüketicilere tanıtımı,
d) Entegre Mücadele Projesi uygulanan her ürün için bir “Entegre Mücadele Teknik Talimat”ı hazırlanması ve geliştirilmesi,
2. Hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlar konusunda, elde edilen araştırma sonuçlarının uygulama programına dahil edilmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Entegre Mücadele Projelerinin Uygulanması ve Finansmanı
Entegre Mücadele Projelerinin Uygulanması
A. Projeyi Uygulayacak Kuruluş ve Kişiler
Madde 7. Entegre Mücadele Projeleri; Bakanlık, araştırma Enstitüleri, Üniversiteler, Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, Resmi olmayan kuruluşlar, çiftçi birlikleri ve çiftçilerin işbirliği halinde uygulanır.
Uygulamalar, ülke düzeyinde Entegre Mücadele Proje Koordinatörü; Bölge düzeyinde Entegre Mücadele Bölge Lideri, İl düzeyinde Entegre Mücadele İl Sorumlusu, İlçe düzeyinde Entegre Mücadele İlçe Sorumlusu ve Köy grubu düzeyinde Entegre Mücadele Köy Grubu Sorumlusu tarafından koordine edilir. etarim.netKöy ve tarla düzeyinde ise Entegre Mücadele Uygulama Ekibi, önder çiftçi ve diğer çiftçiler tarafından yapılır.
B. Projenin Uygulanacağı Yerler
Madde 8. Entegre Mücadele Projelerinin uygulanacağı bölge, il, ilçe ve köyler Entegre Mücadele Proje Koordinatörü, Bölge Lideri, İl ve İlçe Sorumluları tarafından belirlenir ve bu husus Proje Teklifi ve Yıllık Çalışma Planlarında belirtilir. Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra yıllık bölge program toplantılarında görüşülerek İl Müdürlüklerine görev olarak verilir.
Entegre Mücadele Teknik Talimatları
Madde 9. Her Entegre Mücadele Projesi için,ülke genelinde kullanılmak üzere, mevcut teknik talimatlara bağlı olarak Entegre Mücadele Teknik Talimatı hazırlanır ve uygulamalar bu Talimat’a göre yapılır. Bu talimatlarda; biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemler, dayanıklı çeşitler, genetik mücadele mekanik ve fiziksel mücadele ve kültürel tedbirler gibi alternatif mücadele metotlarına öncelik verilir. Alternatif mücadele metodu ile kontrol altına alınabilen hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde, kimyasal mücadele tavsiye edilmez. Şayet kimyasal mücadele yapılması zorunlu ise, doğal düşmanlara ve çevreye yan etkisi düşük olan spesifik ve çevre dostu ilaçlara yer verilir. Ayrıca ilaçların etkili en düşük dozda ve doğal düşmanların en az zarar göreceği zamanlarda kullanılması, ilaçlamaların uygun alet ve uygulama tekniği kullanılarak yapılması esastır.
Entegre Mücadele Teknik Talimatı, Ülkesel Proje Koordinatörü tarafından hazırlanır ve Entegre Mücadele Araştırmaları Çalışma Grubu toplantısında son şeklini alır. Entegre Mücadele Talimatlarında, Uluslar arası Biyolojik Mücadele Teşkilatı (OILB) , diğer uluslar arası güvenilir kuruluşlar, ülkemizdeki araştırma enstitüleri ve üniversiteler tarafından yapılan denemelerde ruhsat alan ilaçlar içerisinden biyolojik mücadele etmenleri ve sıcak kanlılara yan etkisi ve riski düşük olduğu belirlenen ilaçlar tavsiye edilir.
Entegre Mücadele Projesinin Finansmanı
Madde 10. Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama, Eğitim Projeleri, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün işbirliği ile hazırlanır ve uygulanır. Bu nedenle, entegre mücadele projelerinin, araştırma ile ilgili harcamaları, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda yürütülen “Bitkisel Mücadele Araştırma Projesi” bütçesinden; uygulama ve eğitim ile ilgili harcamaları ise Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’’ün sorumluluğunda yürütülen “Bitki Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele, Projesi” bütçesinden karşılanır.Entegre mücadele, araştırma ve uygulamaları için ayrılan ödenekler ayrı bir bölüm adı altında gönderilir.
Diğer taraftan, Devlet Planlama Teşkilatı, TÜBİTAK, İl Özel İdaresi ile özel sektör ve çiftçi birlikleri gibi resmi olmayan kuruluşlar; Dünya Bankası., Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa Birliği, OECD gibi uluslar arası kuruluşlar ve Almanya, Japonya ve A.B.D. gibi bu konuda finans sağlayan ülkelere proje sunmak suretiyle ek kaynak yaratılması yoluna gidilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Entegre Mücadele Organizasyonu ve Ağları
Entegre Mücadele Organizasyonu
Madde 11. Entegre Mücadele Projeleri, Bakanlığımızın mevcut teşkilat yapısında yer alan, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler, Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, Köy Grubu Tarım Merkezleri, Resmi olmayan kuruluşlar çiftçi birlikleri, kooperatifler ve çiftçilerin işbirliği ile yürütülür. Mevcut teşkilat yapısına göre oluşturulan entegre mücadele organizasyonu EK –1’de verilmiştir.
Entegre Mücadele Merkez Komisyonu, Entegre Mücadele Araştırmaları Çalışma Grubu, Enstitü Araştırma Komiteleri, Zirai Mücadele Uygulama ve Program Toplantıları ile diğer teknik toplantılar, Entegre Mücadele Organizasyonunun bilimsel ve teknik organlarıdır.
Her Ülkesel Entegre Mücadele Projesinde, bir koordinatör araştırma enstitüsü ve üye enstitüler görev alırlar. Projeler ülke genelinde, koordinatör enstitü tarafından seçilen bir Entegre Mücadele Proje Koordinatörü, bölgelerde üye enstitüler tarafından seçilen birer Entegre Mücadele Proje Bölge Lideri, illerde Tarım İl Müdürlükleri tarafından belirlenen birer Entegre Mücadele Proje İl Sorumlusu ve ilçelerde Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından belirlenen birer Entegre Mücadele Proje İlçe Sorumlusu tarafından koordine edilir ve uygulanır. Köylerde ise Köy Grubu Tarım Merkezi sorumlusu ve örnek çiftçilerde yararlanılır.
Entegre Mücadele Ağları
Madde 12. Entegre Mücadele Projelerinde Bakanlık, Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler, Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri ile resmi olmayan kuruluşlar arasındaki koordinasyonu, teknik işbirliğini ve haberleşmeyi sağlamak üzere, her önemli ürün için bir Entegre Mücadele Ağı (Network) oluşturulur. Haberleşmede resmi yazışmalar, telefon, telsiz, faks ve diğer haberleşme vasıtalarından yararlanılır. Bu ağlar bilgisayar haberleşme ağı ile desteklenir. Ulusal ağlar, Internet vasıtası ile Uluslar arası Networklere bağlanır.
Entegre Mücadele Merkez Komisyonu
Madde 13. Bakanlık tarafından, Entegre Mücadele Araştırma Uygulama, Eğitim ve Tanıtım Politikası, Stratejisi ve Önceliklerini geliştirerek güncel hale getirmek ve Entegre mücadele projelerinin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve koordinasyonu gibi konularda, Bakanlığa teknik olarak yardımcı olmak ve tavsiyelerde bulunmak üzere, bir Entegre Mücadele Merkez Komisyonu oluşturulur. Bu Komisyon, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığından 2, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Koruma Daire Başkanlığından 3, İlaç Alet Hizmetleri Daire Başkanlığından 1, Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma Bölümünden 2 ve Entegre Mücadele Proje Koordinatörleri arasında seçilen 5 üye olmak üzere toplam 13 üyeden oluşur. Gerekli görülmesi halinde, Entegre Mücadele Bölge Liderleri ve İl Sorumluları arasında seçilecek temsilcilere de Komisyonda yer verilebilir.etarim.net Komisyonda görev alacak Entegre Mücadele Proje Koordinatörleri ile Üniversite temsilcileri, 2 yıllık bir süre için, Entegre Mücadele Araştırmaları Çalışma Grubunda seçilir. Komisyonun başkanlığı, toplantıların koordinasyonu ve sekreteryası, Bitki Koruma Araştırmaları Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Komisyon yılda en az bir defa toplanır.
Komisyonun görev, yetki ve sorumlulukları
1. Genel Müdürlükler, Üniversiteler, araştırma enstitüleri, uygulama kuruluşları ve resmi olmayan kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak,
2. Entegre mücadele araştırma, uygulama, eğitim ve tanıtım politikası, stratejisi ve önceliklerini belirlemek,
3. Hazırlanmış Entegre mücadele projelerinin değerlendirilmesi ve koordinasyonunu yapmak,
4. Entegre mücadele ağının kurulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak,
5. Entegre Mücadele Araştırmaları Çalışma Grubunda ve diğer toplantılarda alınan kararları görüşüp değerlendirerek, tavsiyelerde bulunmak.
6. Entegre Mücadele projelerinin yürütülmesi sırasında karşılaşılan sorunların çözümüne yardımcı olmak,
7. Entegre Mücadelenin yöneticilere, üreticilere, tüketicilere ve kamuoyuna tanıtımı ile ilgili çalışmalar yapmak,
8. Entegre Mücadele programları konusunda diğer ülkeler ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği ve yardımlaşmanın sağlanması konularında Bakanlığa teknik olarak yardımcı olmaktır.
9. Alınan kararların kabulü ve uygulamaya aktarılması amacıyla Bakanlığa iletmek.
Entegre Mücadele Proje Koordinatörü
Madde 14. Bakanlık, Entegre mücadele Programı uygulanacak belli bir ürün veya ürün grubunun yaygın olarak yetiştirildiği bölgedeki Araştırma Enstitüsüne, o projenin koordinatörlüğünü verir. Görev verilen kuruluş, konusunda yeterli tecrübeye sahip bulunan ve tercihen o üründeki ana hastalık,zararlı ve yabancı otlar veya biyolojik mücadele konusunda Doktora veya uzmanlığını yapmış olan araştırıcılar arasından 1 kişiyi Enstitü Araştırma Komitesi’nde Entegre Mücadele Proje Koordinatör adayı olarak belirler ve adayların özellikleriyle birlikte Bakanlığa bildirir.
Koordinatörlük görevini yerine getiremeyen veya hastalık,tayin gibi çok önemli bir mazereti nedeni ile bu görevden ayrılacakların yerine,yenisi en geç 15 gün içinde aynı usulle seçilerek Bakanlığa bildirilir.
Koordinatörün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
1. Türkiye genelinde Koordinatörlüğünü yaptığı Entegre Mücadele Projesinin, koordinasyonu sağlamak ve sonuçlarını değerlendirmek,
2. Koordinatörü olduğu Entegre Mücadele programının araştırma, uygulama, eğitim, tanıtım stratejisi ve önceliklerini belirlemek,
3. Koordinatörü bulunduğu projede görev alan araştırıcıların, uygulama kuruluşları ve resmi olmayan kuruluşlardaki teknik elemanların ve çiftçilerin eğitim ihtiyaçlarını Bölge Liderleri ile birlikte koordinasyon toplantılarında belirlemek, yıllık eğitim programlarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak üzere Bakanlığa bildirmek,
4. Bölge liderlerinin gerektiğinde ortaya çıkabilecek problemleri alt proje liderleri ile İl ve İlçe Sorumlularının çalışmalarını, incelemek, değerlendirmek, çözümüne yardımcı olmak,
5. Entegre Mücadele Talimatlarını uygulamadan gelen sorunlara göre gerektiğinde yeniden gözden geçirmek, güncelleştirerek hazırlamak ve Entegre Mücadele Merkez Komisyonu’na teklifte bulunmak,
6. Gerek Entegre Mücadele Projeleri ve gerekse alt projelerde yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili olarak,her yıl bir rapor hazırlayarak Bakanlığa sunmak,
7. Projeler ile ilgili olarak her yıl,en geç şubat ayı sonuna kadar, “Entegre Mücadele Çalışmaları” ile ilgili kısa,orta ve uzun vadede yapılması düşünülen çalışmaları rapor halinde Bakanlığa sunmak,
8. Proje ile ilgili olarak, gerektiğinde Entegre Mücadele Bölge Liderleri ve Alt Proje Liderleri ile Koordinasyon ve Değerlendirme toplantıları yaparak karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm önerileri getirmek üzere Bakanlığa teklifte bulunmak, sonuç raporlarını hazırlamak,
9. Bakanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
Bu görev, yetki ve sorumluluklar, teknik konularla sınırlıdır.
Koordinatörler, bu görevlerin yürütülmesinde görev yaptığı Enstitü Müdürlüğü ve Bakanlığa; ayrıca teknik olarak Zirai Mücadele Uygulama ve Program Toplantıları ve Merkez Komisyonu’na karşı sorumludur.
Bakanlık ve diğer kuruluşlarla yapılacak yazışmalar, enstitü müdürlüğü kanalı ile yürütülür.
Entegre Mücadele Projesi Bölge Lideri
Madde 15. Bakanlıkça uygun görülen Araştırma Enstitü konu uzmanı araştırıcılar arasından birisini, Entegre Mücadele Bölge Lideri olarak seçer ve Bakanlık ile Koordinatör Enstitüye bildirir. Bölge Lideri, konusunda yeterli tecrübeye sahip bulunan ve tercihen o üründeki ana hastalık, zararlı, yabancı otlar konusunda uzman olan ve bölgeyi iyi tanıyan doktorasını veya uzmanlığını yapmış araştırıcılar arasından seçilir.
Aynı araştırıcı, gerektiğinde birden fazla Entegre Mücadele Programının bölge liderliğini üstlenebilir. Bölge Liderliği görevini yerine getiremeyen veya hastalık, nakil gibi çok önemli bir mazereti nedeni ile bu görevden ayrılacak bölge liderinin yerine, aynı usulle en geç 15 gün içerisinde bir başkası seçilerek Bakanlığa ve Koordinatör Enstitüye bildirilir.
Bölge Liderinin görev, yetki ve sorumlulukları
1. Bölge Liderliğini yaptığı Entegre Mücadele Projesinin, araştırma enstitüsünün görev alanına giren illeri kapsayacak şekilde koordinasyonu sağlamak ve değerlendirmek,
2. Entegre Mücadele projesinde görevli uygulama kuruluşları ve resmi olmayan kuruluşlardaki teknik elemanların ve çiftçilerin eğitim programlarını hazırlamak, değerlendirmek ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, Bakanlığa program toplantılarına teklifte bulunmak,
3. İl sorumlularının Bitki Koruma Şube Müdürü ve İlçe sorumlularının hazırladığı 6 aylık ve yıllık raporları, Bakanlığa ve Zirai Mücadele Uygulama ve Program Toplantısına sunmak,
4. İl ve İlçe Sorumlularından gelen problemlerin çözümüne yardımcı olmak,
5. Bakanlık ve Entegre Mücadele Proje Koordinatörü tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
Bölge liderleri, bu görevlerin yürütülmesinde, bağlı bulunduğu araştırma enstitüsü müdürlüğü ve Bakanlığa; teknik olarak ise, Entegre Mücadele Proje Koordinatörü, yıllık program toplantısına karşı sorumludur.
Bu görev, yetki ve sorumluluklar, teknik konularla sınırlıdır.
Bölge liderlerinin Bakanlık ve diğer kuruluşlarla yapacağı yazışmalar, Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kanalı ile yürütülür.
Entegre Mücadele Projesi İl Sorumlusu
Madde 16. Bakanlık tarafından Zirai Mücadele Uygulama ve Program Toplantısında Entegre Mücadele Ağı’na dahil edilmesi uygun görülen Tarım İl Müdürlüğü, bulunduğu bölgedeki Araştırma Enstitüsünün de görüşünü aldıktan sonra, Bitki Koruma Şubesi’nde görevli olan ve Zirai Mücadele Uygulamaları konusunda yeterli tecrübesi bulunan Ziraat Mühendisleri arasında birisini, Entegre Mücadele İl Sorumlusu olarak seçerek, Bakanlığa ve ilgili Araştırma Enstitüsüne bildirir.
Yeterince teknik eleman bulunan illerde, uygulanan her Entegre Mücadele Programı için ayrı bir İl Sorumlusu belirlenir. Ancak teknik eleman sayısı yeterli olmayan illerde aynı teknik eleman, birden fazla Entegre Mücadele programının İl Sorumluluğunu yürütebilir.
İl Sorumluluğu görevini yeterince yerine getiremeyen veya hastalık, nakil gibi mazereti sebebi ile bu görevden ayrılan İl Sorumlularının yerine, en geç 15 gün içerisinde bir başkası görevlendirilerek, Bakanlığa ve ilgili Araştırma Enstitüsüne bildirir.
İl Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları
1. Sorumlusu bulunduğu Entegre mücadele projelerini o ilin ilçelerini de kapsayacak şekilde ilçe sorumluları ile birlikte hazırlamak, koordinasyonunu sağlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
2. İl Sorumlusu olarak görevlendirildiği entegre mücadele projesinin, ilçeleri kapsayacak şekilde uygulama, eğitim ve tanıtım programlarını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
3. İlçe Sorumluları tarafından hazırlanan 6 aylık ve yıllık raporları değerlendirerek, İl raporunu hazırlamak; bu raporu, bağlı bulunduğu Araştırma Enstitüsü ve Bakanlığa göndermek, Zirai Mücadele Uygulama ve Program toplantısına sunmak,
4. İlçe ve Köy Grubu sorumluları ile çiftçilerin uygulama eğitim çalışmalarını izlemek, tarla günleri hazırlatmak çiftçi toplantıları yapmak çalışmaları denetlemek ve değerlendirmek,
5. Bakanlık, Proje Koordinatörü ve Bölge Lideri tarafından verilen proje ile ilgili diğer görevleri yapmak,
İl Sorumlusu bu görevlerin yürütülmesinde, bağlı bulunduğu Bitki Koruma Şube Müdürlüğü’ne, İl Müdürlüğüne ve Bakanlığa; teknik olarak ise Entegre Mücadele Bölge Lideri, Koordinatör, Zirai Mücadele Uygulama ve Program toplantısına karşı sorumludur.
Bu görev, yetki ve sorumluluklar, teknik konularla sınırlı olup, bunların yerine getirilmesinde İlçe Sorumluları, Köy Grubu Sorumluları, Önder çiftçiler ve çiftçilerle işbirliği yapılır.
Bakanlık, Araştırma Enstitüsü, İlçeler ve Köy Grupları ile yapılacak yazışmalar, Bitki Koruma Şube Müdürlüğü kanalı ile yürütülür.

Entegre Mücadele Projesi İlçe Sorumlusu
Madde 17. Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından, Entegre Mücadele Programına dahil edilmesi uygun görülen Tarım İlçe Müdürlüğü, bağlı bulunduğu İl Müdürlüğünün de görüşünü aldıktan sonra, Zirai Mücadele Uygulamaları konusunda yeterli tecrübesi bulunan tercihen Entegre Mücadele eğitimi almış, Ziraat Mühendisleri veya Ziraat Teknisyenleri arasında birisini, Entegre Mücadele İlçe Sorumlusu olarak belirler ve İl Müdürlüğü’ne bildirir.
İlçe sorumluluğu görevini yeterince yerine getiremeyen veya hastalık, nakil gibi mazereti sebebi ile bu görevden ayrılan İlçe Sorumlularının yerine, en geç 15 gün içerisinde aynı yöntemle bir başkası görevlendirilerek, İl Müdürlüğüne, Bakanlığa ve sorumlu bulunduğu Araştırma Enstitüsüne bildirir.
İlçe Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları
1. İl sorumlusu ile birlikte, Entegre Mücadele Uygulama Projesi Teklifini, ilçeye bağlı Köy Gruplarını veya köyleri kapsayacak şekilde hazırlamak, koordine etmek, uygulamak ve değerlendirmek,
2. İlçe Sorumlusu olarak görevlendirildiği Entegre Mücadele projesinin, köy grupları ve köyleri kapsayacak şekilde eğitim ve tanıtım programlarını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek, çiftçi toplantıları ve tarla günleri düzenlemek,
3. Sorumlusu bulunduğu Entegre mücadele projesinin 6 aylık ve yıllık raporlarını hazırlayarak, bağlı bulunduğu İl Müdürlüğü’ne göndermek,
4. Köy Grubu sorumluları ve önder çiftçilerle birlikte, çiftçilere Entegre Mücadele uygulamaları ve eğitim çalışmalarını yaptırmak, bu çalışmaları izlemek ve değerlendirmek,
5. İl Sorumlusu tarafından verilecek proje ile ilgili diğer görevleri yapmak,
İlçe sorumlusu bu görevlerin yürütülmesinde, bağlı bulunduğu İlçe Müdürlüğüne, İl Müdürlüğüne ve Bakanlığa; teknik olarak ise Entegre Mücadele İl Sorumlusu, Bölge Lideri ve Koordinatöre karşı sorumludur.
Bu görev, yetki ve sorumluluklar, teknik konularla sınırlı olup, bunların yerine getirilmesinde Köy Grubu Sorumluları, Önder Çiftçiler ve Çiftçilerle işbirliği yapılır.
İlçe sorumlusunun, Araştırma enstitüsü, İl Müdürlüğü ve Köy Grupları ile yapacağı yazışmalar, İlçe Müdürlüğü kanalı ile yürütülür.
Önder Çiftçi
Madde 18. Önder çiftçiler, Entegre Mücadele Araştırma Uygulama ve Eğitim projelerinin, köy düzeyindeki uygulayıcısı olan örnek üreticilerdir. Entegre Mücadele Proje İlçe Sorumlusu ve-veya Köy Grubu sorumluları tarafından programın uygulandığı her köyden köy muhtarı veya köyde söz sahibi, yeniliklere açık, yönlendirici nitelikte önder çiftçi olarak belirlenir ve İl Sorumlusuna bildirir.
Önder çiftçilerin Görev ve Sorumlulukları;
1. Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projelerini kendi tarlası, bahçesi veya bağında bizzat uygular ve bu projenin yürütülmesinde, Entegre Mücadele ekibine her konuda yardımcı olur.
2. Entegre Mücadele uygulayacak ve eğitime tabi tutulacak çiftçiler organize ederek, bu programlara katılmalarını sağlar.
3. Bitki koruma ve Entegre Mücadele konularında kendine ulaşan yeni bilgi, teknoloji ve gelişmeleri uygular ve diğer üreticilere benimsetilmesinde önderlik yapar.
4. 19. Maddede belirtilen diğer görev ve sorumlulukları da yerine getirir.
Çiftçiler
Madde 19. Entegre Mücadele Projesini kendi tarlası, bahçesi ve bağında isteyerek ve gönüllü olarak, uygulayan üreticilerdir.
Çiftçilerin Görev ve Sorumlulukları:
1. Entegre Mücadele Programını, gerektiği şekilde uygular, her konuda işbirliği yapar ve yardımcı olur,
2. Zirai mücadele faaliyetlerini, Entegre Mücadele ekibinin tavsiyelerine uygun olarak yapar.
3. Tarla, bağ veya bahçesini Entegre Mücadele Teknik Talimatında belirtilen sürelere ve metotlara uygun olarak, hastalık ve zararlılar yönünden kontrol eder.
4. Bu kontrollerde tespit ettiği hususları, Entegre Mücadele Teknik Talimatına göre yaptığı uygulamaları bir deftere kaydeder ve istendiği taktirde bu bilgileri Entegre Mücadele ekibine verir.
5. Entegre Mücadele ekibinin vereceği eğitimlere katılır ve burada öğrendiklerini tarlası, bahçesi veya bağında uygular; aile fertleri ve komşularına aktarır.
6. Entegre Mücadele ekibi tarafından düzenlenecek tarla günlerine katılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Projede Görev Alan Bakanlık Personeli, Araştırıcı, Yayıncı ve Çiftçilerin Eğitimi
A- Projede Görev Alan Bakanlık Personeli ve Araştırıcıların Eğitimi
Madde 20. Bakanlık; Projede görev alan Bakanlık Personeli ve Araştırma Enstitülerinde çalışan araştırıcılar için eğitim programları düzenleyerek gerek temel ve gerekse özel Entegre Mücadele bilgisi almasını ve bunu geliştirmelerini sağlar.
Entegre Mücadele konusunda Ulusal ve Uluslar arası Kongre, Sempozyum, Workshop ve paneller düzenler ve Diğer ülkelerde düzenlenen benzeri toplantılara projede görev alan Bakanlık Personeli ve Araştırıcıların katılımını sağlar.Diğer taraftan Milli ve Uluslar arası Kuruluşlar ile yabancı ülkeler tarafından desteklenen, proje kaynaklarından yararlanmak suretiyle projede görev alan Bakanlık Personeli ve Araştırıcıların yurt dışında kısa süreli eğitimler ve inceleme gezileri yaparak, diğer ülkelerdeki Entegre Mücadele çalışmalarını yerinde görmelerini sağlar.
B- Projede görevli Yayımcıların Eğitimi
Madde 21. Entegre Mücadele programlarında görev alan İl ve İlçelerdeki teknik elemanların Entegre Mücadele konusundaki eğitimleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.
1. Eğitimler 20-30 kişilik gruplar halinde teorik ve pratik olarak (özellikle tarla, bahçe ve bağlarda uygulamalı olarak) yapılır.
2. Teknik elemanların eğitiminde özellikle şu konulara yer verilir.
Entegre Mücadele politikası, stratejisi ve öncelikleri,
Entegre Mücadele kavramı, prensipleri ve yararları,
Kimyasal ilaçların olumsuz etkiler ilaç seçimi ve uygulamalarında dikkat edilecek hususlar.
Eğitimi yaptırılan Entegre Mücadele Projesinin tanıtımı,
Entegre Mücadelede kullanılan örnekleme yöntemleri, zamanı ve aralığı
Hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile bunların doğal düşmanlarının tanıtılması,
Biyolojik mücadele etmenlerinin ve biyoteknik metotların kullanılmasına öncelik verilmesi,
Verilerin toplanması ve kaydedilmesi,
Sonuçların değerlendirilmesi ve karar verme,
Yıllık çalışma planı ve raporlarının hazırlanması,
Ekonomik zarar eşikleri,
Agro-ekosistem analizi,
Entegre Mücadele talimatları,
Diğer konular.

3. İl ve İlçe sorumluları, iyi bir entegre mücadele uzmanı ve program uygulayıcısı olarak yetiştirilir. (ekip oluşturma, grup dinamiği, liderlik, yönetim, haberleşme, problem çözücü vb.)
4. Teknik eleman eğitimleri, proje koordinatörleri ve bölge liderleri tarafından takip edilir, denetlenir ve değerlendirilir.
5. Teknik eleman eğitimleri, bazı konularda ülkesel, bazılarında da bölgesel olarak enstitülerce planlanır, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bildirilir ve uygulanır.
6. Teorik pratik eğitimler için bir program hazırlanır ve önceden Bakanlığa bildirilir. İlgili araştırma enstitüsü ve İl Müdürlüklerine duyurulur.
7. Eğitimlerin başarısı, eğitime katılanlara, kurs öncesi ve sonrası uygulanan yazılı bir sınavla değerlendirilir.
8. Bu eğitimler, Bakanlığa bağlı kuruluşlar dışında, konu ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarda görevli teknik elemanlar için de düzenlenir.
9. Bakanlık, uygulama kuruluşlarında çalışan teknik elemanların yurtdışında mücadele uygulamaları konusunda eğitim görmeleri ve incelemelerde bulunmaları için gerekli tedbirler alır.
10. Bu eğitimler, ürünün yetiştirme mevsimindeki mücadele faaliyetleri dikkate alınarak, Entegre Mücadele proje koordinatörleri ve Bölge liderleri tarafından, çiftçi eğitimlerini de kapsayacak şekilde planlanır.
11. Entegre Mücadele Programlarında görev alan teknik elemanların eğitimleri, Zirai Mücadele Uygulama ve Program Toplantılarında İl-İlçe sorumlularından alınan ihtiyaçlar planlanır ve görüşülerek son şekli verilir. Uygulama koordinasyonu Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yapılır.

ÇİFTÇİLERİN EĞİTİMİ
Madde 22. Çiftçilerin Entegre Mücadele konusundaki eğitimleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.
1. Çiftçilerin eğitimi, il, ilçe ve köy gruplarında çalışan ve daha önce entegre mücadele konusunda eğitim görmüş teknik elemanlar tarafından gerçekleştirilir. İhtiyaç halinde bu eğitimlere, Bölge Liderleri ve ilgili araştırıcılar eğitici olarak katılabilir.
2. Çiftçilerin Entegre Mücadele konusundaki eğitimlerinde aşağıdaki yöntemlerden yararlanılır.
Tarla, bahçe ve bağlarda uygulamalı eğitim,
Tarla günleri,
Demonstrasyonlar,
Radyo ve televizyon ile yaygın eğitim,
Çiftçi mektupları, çiftçi broşürleri vb. basılı yayınlar ile eğitim

3. Eğitimler İl ve İlçe Sorumluları tarafından planlanır, uygulanır, izlenir ve değerlendirilir. Proje koordinatörleri ve bölge liderleri de bu eğitimlere gerektiğinde nezaret ederler.
4. Çiftçilerin bir entegre mücadele uzmanı olarak ve tarlası, bahçesi ve ağındaki mücadele faaliyetlerini yönetebilecek şekilde eğitimleri esas alınır.
5. Eğitimler 20-30 kişilik gruplar halinde tarla, bahçe ve bağlarda uygulamalı olarak yapılır.
6. Önder çiftçiler veya başarılı diğer çiftçilerden potansiyel eğitici olarak yararlanılır.
7. Gençlerin,kadınların ve çiftçi çocuklarının eğitilmesi için de programlar geliştirilir ve uygulanır.
8. Eğitimler, proje konusu ürünün yetişme mevsimindeki mücadele faaliyetlerini kapsayacak şekilde planlanır ve uygulanır.
9. Eğitimin süresi ve düzenlenme zamanları, ürünler itibariyle proje koordinatörü,bölge lideri,il ve ilçe sorumluları tarafından belirlenir.
10. Çiftçilere öncelikle aşağıdaki konularda eğitim verilir:
Entegre Mücadele kavramı,prensipleri ve yararları,
Kimyasal ilaçların olumsuz etkileri, ilaç seçimi ve uygulamalarında dikkat edilecek hususlar,
Eğitimi yaptırılan Entegre Mücadele projesinin tanıtımı,
Entegre Mücadelede kullanılan örnekleme yöntemleri,zamanı ve aralığı,
Hastalık etmenleri,zararlılar ve yabancı otlar ile bunların doğal düşmanlarının tanıtılması,
Kayıtların tutulması ve saklanması,
Sonuçların değerlendirilmesi ve karar verme,
Agro-ekosistem analizi,
Grup halinde hareket etme ve mücadelelerin birlikte yapılması bilincinin yerleştirilmesi (Grup dinamiği)

11. Eğitimlerin başarısını ölçmek amacı ile eğitimden önce ve eğitim sonunda,çiftçiler için geliştirilen yöntemlere göre,test usulü bir sınav yapılabilir ve başarılı olanlara bir Entegre Mücadele Eğitim Belgesi ve günün koşullarına göre teşvik ödülleri verilir.
Bu eğitimler sonunda çiftçilerin kendi tarlası,bağı ve bahçesindeki hastalık,zararlı ve yabancı otları tanıma,bunları periyodik olarak takip etme ve mücadelesine bilerek karar verme, kritik ve analiz yapma becerileri kazandırılır ve onların kendilerine güvenleri sağlanır.

ALTINCI BÖLÜM
Entegre Mücadelenin Tanıtımı
Madde 23. Entegre Mücadelenin karar vericilere, politikacılara,çiftçilere,tüketicilere ve kamuoyuna tanıtılması için aşağıda belirtilen çalışmalar yapılır:
1. Entegre Mücadele konusunda el kitapları, broşür, gazete, haber bülteni ve makaleler, video kaset programları hazırlanır.
2.Radyo,televizyon ve yazılı basın imkanlarından yararlanılır.
3.Entegre Mücadele toplantıları, panelleri, kongreleri, sempozyumları, vs. düzenlenir.
4. Araştırma Enstitülerinin girişi, şehrin ana cadde ve meydanlarına entegre mücadeleyi tanıtıcı bez afişler;şehrin giriş ve çıkışlarına aynı mahiyette sabit panolar asılır.
5. Kongre, sempozyum ve panel yapılan yerlerde Entegre Mücadele ile ilgili standlar hazırlanır ve panolar konulur.
6. Entegre Mücadeleyi tanıtıcı çanta kalem defter, şapka, şemsiye tişört,kağıt poşet, rozet, anahtarlık vb. hazırlanır.
7. Entegre Mücadeleyi övücü şiirler,şarkılar ve küçük tiyatro oyunları hazırlanır.
8. Entegre Mücadeleyi tanıtıcı kartpostallar hazırlanarak,bayram ve yılbaşı kutlamalarında kullanılır.
9. Tanıtım için Çevre Bakanlığı,Orman Bakanlığı,TEMA Vakfı,Doğal Hayatı Koruma Derneği, Çevre Sağlığı Vakfı, Doğal Canlı Kaynaklar Milli Komitesi gibi kuruluş ve derneklerle, özel sektörden yararlanılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çalışma Planı ile Raporların Hazırlanması ve Değerlendirilmesi
Madde 24. Entegre Mücadele Programlarında görev alan her kademedeki kuruluş sorumluları,yapılan çalışmalar ile bir yıl sonra yapacakları çalışmalar hakkında altı aylık ve yıllık raporları ile Çalışma Planlarını hazırlamak zorundadır.
Entegre Mücadele köy grubu sorumluları, hazırlayacakları raporları ve çalışma planlarını İlçe Müdürlüğüne,İlçe sorumlusu,tüm köy gruplarından gelen raporları ve çalışma planlarını ortak bir rapor halinde İl sorumlusuna, İlçelerden gelen raporları ve çalışma planlarını İl sorumlusu ortak bir rapor haline getirerek ilgili Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ve Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmesini sağlar. Bölge lideri,ilgili enstitülerden gelen raporları ve çalışma planlarını birleştirerek,Koordinatör araştırma enstitüsü müdürlüğüne ve Bakanlığa gönderir.
İl Sorumluları ve Bölge Liderleri tarafından hazırlanan rapor ve çalışma planları ilgili Bitki Koruma Şube Müdürü, İl Sorumlusu veya Bölge Lideri tarafından Zirai Mücadele Uygulama ve Program toplantılarında sunulur.etarim.net
Koordinatörler, üye enstitülerden gelen raporları ve çalışma planlarını değerlendirerek bir rapor halinde Bakanlığa gönderir.
Bu raporların ve çalışma planlarının Zirai Mücadele Uygulama ve Program Toplantıları öncesinde hazırlanması ve zamanında ilgili yerlere ve Bakanlığa gönderilmesi esastır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çiftçilere Entegre Mücadele Sertifikası Verilmesi
Madde 25. Önder Çiftçilerden Bakanlık elemanlarıyla uyum içerisinde çalışarak başarılı olanlar arasında ürününü iç ve dış piyasada daha avantajlı olarak satabilmesi,üretimini yaptığı ürünün üzerine “Bu ürün Entegre Mücadele metotları uygulanarak yetiştirilmiştir” yazabilmesi amacıyla Bölge lideri,İl Sorumlusu, İlçe Sorumlusu ve Bitki Koruma Şube Müdüründen oluşan bir komisyonun uygun görmesi halinde Bakanlıkça hazırlanan bir talimat dahilinde İl Müdürlüklerince “ENTEGRE MÜCADELE” Sertifikası verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 26. Bu talimat, Bakanlık Makamı’nın onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 27. Bu talimat,Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Bir Cevap Yazın