İhracat iadesi tebliği

0
1164

gazeteİHRACAT İADESİ YARDIMI TEBLİĞİ -ELMA İHRACATINDA TON BAŞINA 50 DOLAR İHRACAT İADESİ YAPILACAK

ANKARA (A.A) – Elma ihracatında ton başına 50 dolar ihracat iadesi yapılacak.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun ”Elma İhracatında İhracat İadesi Yardımı Yapılmasına ilişkin tebliğ” Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre elma ihracatında, ihracat iadesi miktarı ton başına 50 dolar, azami ödemi oranı da yüzde 15 olarak belirlendi.

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli tebliğe göre, ihracat iadesinde uygulama dönemi de 1 Ocak-31 Mayıs 2011 tarihleri arasında olacak.

Yürürlüğe bugün giren tebliğe göre, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere, elma ihracatını müteakip finansmanı amacıyla, tebliğde belirtilen giderler, ihracat iade miktarı ve azami ödeme oranları dikkate alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası üzerinden, Merkez Bankası nezdinde ihracatçı adına açılacak hesaptan, söz konusu Banka kanalıyla mahsup yoluyla karşılanacak.

İhracatçı firmalar hak edişlerinin en fazla yüzde 65’lik kısmını, ihraç ettikleri ürünü satın aldıkları veya söz konusu ürünün ihraç edilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında mal ve hizmet satın aldıkları firmalara Tebliğde belirtilen giderlerin mahsubunda kullanılmak üzere devredebilecek. Söz konusu devir kapsamında kamu bankaları ile Türkiye İhracat Kredi Bankası’ndan ihracata yönelik olarak kullanılan kredilerin faiz giderleri, ihracatçı birlikleri nispi aidatları ve ihracata yönelik ürün alım-satımına ilişkin borsa tescil giderleri de değerlendirmeye alınacak.

Tebliğ kapsamında, vergiler, vergi cezaları, SGK primleri, enerji giderleri (elektrik, doğalgaz), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin tamamı mahsup edilecek.

Tebliğ kapsamı mahsup işlemlerinde, hesapların kullanımı sırasında ihracatçılara ve hak edişleri devralanlara hiçbir şekilde nakit olarak doğrudan ihracat iadesi ödemesi yapılmayacak.

Söz konusu mahsup işlemlerinden yararlanabilmek için, fiili ihraç tarihinden (ihraç ürünü, buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük denetiminden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye gümrük bölgesini terk etmesi, serbest bölgelere yapılan satışların ise buradan başka bir ülkeye ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla fiilen ihraç edilmiş sayılacak) itibaren en geç bir yıl içerisinde, ibrazı zorunlu belgelerle birlikte, doğrudan bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu yerdeki ihracatçı birliğine müracaat edilmesi gerekecek.

Adına hesap açılacak ihracatçılardan, ihracatçı birliklerine başvuruları sırasında, Maliye Bakanlığına hitaben taahhütname alınacak.

Mahsup işlemleri, ihracatçılara Merkez Bankası şubeleri tarafından verilen hak ediş belgeleri üzerinde bu Banka şubeleri tarafından yapılacak. Bu işlemler tahsil hükmünde olacak, ancak vergilerin ödenmesinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Merkez Bankası arasında düzenlenecek protokol uyarınca işlem yapılacak. Şubeler, mahsubu istenen meblağı ihracatçıların hesabından düşerek ilgili kurumca belirlenen hesaba aktaracak.

Tebliğ kapsamında ihracatçıların giderlerine ilişkin yapılan mahsuplar sonucu Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Merkez Bankası kanalıyla ilgili kurumlara yapılacak ödemelerin uygulama usul ve esasları protokollerle belirlenecek.

-MAHSUP HESABINA DAHİL OLMAYACAK İHRACAT-

Söz konusu tarım ürünü ihracatında ihracatı müteakip ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına alacak kaydedilecek meblağ, ürünün FOB ihraç bedeli üzerinden, ürünün azami ödeme oranını aşamayacak. Aştığı takdirde azami ödeme oranı uygulanacak.

Mahsup hesabına yer alan ürünün; ”ithalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş bulunan yabancı malların ihracatı, transit ticareti, sınır ve kıyı ticareti, sınır ticaret merkezleri kapsamında yapılan ihracatı, bedelsiz ihracatı, bağlı muamele ve takası, ihracat sayılan yurt içi satış ve teslimleri, gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan ihracatı” dahil edilmeyecek. Ürünün ihraç edilmesini müteakip Türkiye’ye geri getirilmesi durumunda (Serbest Bölgeler dahil), daha önce yararlanılan ihracat iadesi geri ödenecek.

Tebliğ kapsamında yapılan konsinye ihracat (Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere dış alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurtdışındaki şube ve temsilciliklerine mal gönderilmesi şeklinde yapılan ihracat biçimi) kapsamında kesin satış faturasında belirtilen FOB birim ihraç fiyatının gümrük beyannamesinde belirtilen FOB birim ihraç fiyatının yüzde 50’sinin altında olması halinde, söz konusu ihracat mahsup işlemlerinden yararlandırılmayacak.

İhracatçı adına açılacak mahsup hesabına elma için esas teşkil edecek ihracat 1 Ocak 2011 ? 31 Mayıs 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fiili ihracat olacak. Bu dönemlerde gerçekleştirilecek fiili ihracat neticesinde ihracatçı adına açılacak hesaptan belirtilen giderlerin mahsubuna uygulama döneminin bitim tarihinden sonra da devam edilecek.

Bir Cevap Yazın