Kırsal Kalkınma İçin Makine ve Ekipman Alımlarına Hibe

0
1071
Kırsal Kalkınma İçin Makine ve Ekipman Alımlarına Hibe

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında makine ve ekipman alımları desteklenecek, kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının yüzde 50’sine hibe verilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Tebliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için çiftçilerin makine ve ekipman alımlarını ve yerinde montajını desteklemek amacıyla yapılması gereken usul ve esasları kapsıyor.

Program 34 yatırım konusunu kapsarken bunlar “[highlight]Anıza doğrudan ekim makinesi, arıcılık makine ve ekipmanı, balıkçı gemilerinde soğuk depo, balya makinesi, biçer bağlar, biçerdöver ürün hasadında kullanılan GPS ve dane ölçer, canlı balık nakil tankı, çayır biçme makinesi, çeltik fide dikim makinesi, çiftlik gübresi dağıtma makinesi, dal parçalama makinesi, diskli tırmık, el traktörü, fındık toplama makinesi, file sisteminin kurulması, güneş kolektörü, mibzer, motorlu tırpan, pamuk toplama makinesi, pancar söküm makinesi, patates söküm makinesi, pülverizatör, sap parçalama makinesi, sap toplamalı saman makinesi, silaj makinesi, sıra arası çapa makinesi, su ürünlerinde buzlama makinesi, su ürünleri için kuluçka dolabı, süt sağım ünitesi ve soğutma tankı, tambur filtre, taş toplama makinesi, toprak frezesi, yem hazırlama makinesi, zeytin hasat makinesi[/highlight]” olarak sıralandı.

Program kapsamında, kabul edilen başvurular ile gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla otuz gün içerisinde tamamlanacak. Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal başına 50 bin lira ve tüzel kişiler için mal başına 100 bin lirayı geçemeyecek. Ancak süt üretici birlikleri, damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri, koyun-keçi yetiştiricileri birlikleri, hayvancılık kooperatifleri üst birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler 100 bin liralık yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilecek. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanacak. Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanacak.

Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruları, bugünden başlayarak elektronik ortamda veya şahsen 25 gün içerisinde il müdürlüğü veya yetkilendirilen ilçe müdürlüklerine yapılacak. Başvuru son günü, tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilecek.

Başvuruların değerlendirilmesi

Referans fiyatlar listesinde olmayan makine ve ekipmanların fiyatlarını il proje yürütme birimi piyasa rayiçlerine göre belirleyecek. Başvuruların teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelemesinde, başvuru sahibi tarafından belirtilmiş olan mal alımının kullanım amacı, yatırım faaliyetine uygunluk, teknik özellikleri gibi çalışmalar yapılacak. Uygun görülen başvurular, değerlendirme kriterlerine göre her makine için ayrı puanlama yapılarak yatırımcı listeleri hazırlanacak.

Programa yönelik olarak her il için Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen bütçe miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanacak. İllere tahsis edilecek hibe tutarı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunun belirlemiş olduğu illerin tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri ve kalan bütçe ödeneği çerçevesi dikkate alınarak belirlenecek.

Uygun görülen başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda, hibe desteği verilecek proje sayısının tespitinde, il müdürlüğü ve ilçelere gelen başvuru sayıları, ilçenin daha önceki yıllarda hibe desteğinden yararlanma oranları, ilçenin gelişmişlik kriterleri, ürün deseni ve üretim şekli gibi kriterler dikkate alınarak ilçe bazlı makine ve ekipman ödeneğinin dağıtımı yapılabilecek. Bu durum uygulama rehberinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre belirlenecek ve bu değerlendirme il müdürlüğünün onayı ile kesinleşecek.

İl proje yürütme birimi, ilinin tarımsal ürün potansiyeli ile makine ve ekipman kullanma ihtiyacı doğrultusunda hangi makine gruplarına hibe desteği vereceğine karar verecek. Hibe desteği verilecek gruplar içerisinde yatırımcıların sıralanması başvuru değerlendirme kriterlerine göre yapılacak.

Başvuruları kabul edilen yatırımcılar değerlendirme sonuçlarının il müdürlüğü internet sitesinde, il/ilçe duyuru panolarında yayımlanmasından itibaren on gün içerisinde il müdürlüğü veya yetkilendirilmiş ilçe müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorunda olacak.

Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra satın alma aşamasında hibeye esas makine ve ekipmanın marka ve modeli değiştirilemeyecek. Referans fiyatlar listesinde bulunmayan veya metraj gerektiren makine ve ekipmanlar için fiyat tespitlerini il proje yürütme birimi bir rapora bağlayarak hazırlayacak. Fatura bedeli referans fiyattan fazla olması durumunda, sadece referans fiyatın yüzde 50’si üzerinden hibe desteği ödenecek.Ancak makine ve ekipmanın hibeye esas yatırım tutarı referans fiyatın altında olur ise malın satın almada gerçekleşen fiyat üzerinden kesilen fatura bedelinin yüzde 50’sine hibe desteği sağlanacak.

Ödemeler, serbest bırakılan bütçe ödenekleri çerçevesinde yapılacak. Başvuru sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış makine ve ekipmanların mülkiyetini ve amacını yatırımının bitiminden iki yıl sonrasına kadar değiştiremeyecek. – Ankara

Kaynak: haberler.com

Bir Cevap Yazın