Mutfak alev alev yanıyor

0
821
Mutfak-alev-alev-yaniyor

THD’nin yaptığı araştırmaya göre, bu yılın ocak ayında, gıda fiyatları 2013’ün Ocak ayına oranla büyük artış gösterdi.

Asgari ücretli ile işçi emeklisinin satın alma gücü önemli miktarda geriledi.

Tür­ki­ye­’de ya­şa­nan si­ya­si ger­gin­lik ve dö­viz ku­run­da­ki ar­tış mut­fa­ğı vur­du. Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı Der­ne­ği ta­ra­fın­dan ya­pı­lan araş­tır­ma, gı­da­da ya­şa­nan enf­las­yo­nu göz­ler önü­ne ser­di. Araş­tır­ma­ya gö­re, bu yı­lın ocak ayın­da 32 gı­da ürü­nün ta­ma­mı­nın fi­ya­tı ge­çen yı­lın ocak ayı­na gö­re art­tı.

Pa­ta­tes yüz­de 215’lik ar­tış­la fi­ya­tı en faz­la yük­se­len ürün ol­du. Ge­çen yı­lın ocak ayın­da 0.91 li­ra­dan sa­tı­lan pa­ta­te­sin ki­log­ra­mı bu yı­lın ocak ayın­da 2.87 li­ra­ya çık­tı.

Alım gü­cü düş­tü

Pa­ta­te­si, yüz­de 48.9 ile siv­ri bi­ber, yüz­de 38.61’le ta­hin, yüz­de 37.17 ile dol­ma­lık bi­ber, yüz­de 33.3’le pat­lı­can iz­le­di.
Araş­tır­ma­da, as­ga­ri üc­ret­le ça­lı­şan­lar ile iş­çi emek­li­le­ri­nin sa­tın al­ma gü­cü is­ta­tis­tik­le­ri­ne de yer ve­ril­di. Araş­tır­ma­ya gö­re, 2013 Ocak ayın­da 773 li­ra olan as­ga­ri üc­ret, bu yı­lın ocak ayın­da 846 li­ra­ya çık­tı. İş­çi emek­li­si­nin üc­reti de 922.54’ten 990.82 li­ra­ya yük­sel­di. Hem as­ga­ri üc­ret­li­nin hem de iş­çi emek­li­si­nin ma­aş­la­rın­da ya­şa­nan ar­tı­şa rağ­men, alım gü­cü­nün ol­duk­ça hız­lı düş­tü­ğü gö­rül­dü.

Ma­aş­lar hız­la eri­di

Bu­na gö­re, as­ga­ri üc­ret­li­nin maa­şıy­la ge­çen yı­lın ocak ayın­da 2 bin 520 yu­mur­ta alı­nır­ken, 2014 ocakta alı­nan yu­mur­ta sa­yı­sı 2 bin 256’ya ge­ri­le­di. Ay­nı şe­kil­de, as­ga­ri üc­ret maa­şıy­la ge­çen yı­lın ocak ayın­da 274.34 ki­log­ram çar­lis­ton bi­ber alır­ken, bu yı­lın ocak ayın­da 181.75 ki­lo­ya ge­ri­le­di. İş­çi emek­li­sin­de de fark­lı du­rum söz ko­nu­su de­ğil.

İş­çi emek­li­si­nin maa­şıy­la, ge­çen yıl 61.4 ki­lo be­yaz pey­nir alı­nır­ken, bu yı­l ra­kam 59.75 ki­loya düş­tü. Ay­nı şe­kil­de emek­li­nin maa­şıy­la ge­çen yı­l ocakta 1011.5 ki­log­ram siv­ri bi­ber alı­nır­ken, bu yı­lın ocak ayın­da mik­tar 344.4 ki­log­ra­ma düş­tü.

haber46

Bir Cevap Yazın