Patates Üreticisi Kan Ağlıyor

0
837
Patates Üreticisi Kan Ağlıyor

Üstelik elektrik borcu nedeniyle köylerindeki trafolar sökülüyor.

35 kuruşa mal ettikleri patatesi 10 kuruşa bile satamayan ve depolarda çürümeye terk eden Niğdeli üreticiler isyanda.

Advertisement

TÜR­Kİ­YE­’de tü­ke­ti­len her beş pa­ta­tes­ten bi­ri­ni Niğ­de­li çift­çi­ler üre­ti­yor. An­cak üre­ti­ci­nin ha­li iç­ler acı­sı… Bin bir emek­le üret­ti­ği pa­ta­te­si ma­li­ye­ti­nin al­tı­na sa­tan üre­ti­ci­le­rin bin­ler­ce li­ra­lık elek­trik bor­cu var. Da­ha ön­ce dev­le­te olan borç özel­leş­tir­me son­ra­sı şir­ke­te geç­miş. Şim­di de şir­ket, tra­fo­la­rı sö­kü­yor. Ka­pı­la­rı­nı çal­dı­ğı­mız üre­ti­ci­ler biz­le­re de­po­lar­da bek­le­yen pa­ta­tes­le­ri gös­ter­di, “Biz ki­me gi­de­lim?” di­ye is­yan et­ti.

Niğ­de ve Nev­şe­hi­r’­de 800 bin ton pa­ta­te­sin de­po­lar­da bek­le­di­ği bil­gi­si­ni al­dık. Sor­du­ğu­muz her çift­çi yük­lü elek­trik fa­tu­ra­sı­nı öde­ye­me­miş ve fa­iz­le bir­lik­te 400 bin li­ra­lık bor­cu olan var. Mec­lis Ge­nel Ku­ru­lu­’n­dan ge­çen ye­ni bir dü­zen­le­me ile şim­di ku­yu su­la­rı­na sa­yaç ta­kı­la­cak. Köy­lü en­di­şe­li çün­kü ku­yu­yu aç­tır­ma­nın be­de­li on bin li­ra­yı bu­lu­yor.

Kor­ku­yor­lar, ko­nuş­mu­yor­lar

Niğ­de­li köy­lü­ler ne fo­toğ­raf çek­tir­mek ne de ko­nuş­mak is­ti­yor­lar. Zor­la çek­ti­ği­miz fo­toğ­raf­la­rın ar­dın­dan, “Bu ka­dar sı­kın­tı­nız var ne­den an­lat­mı­yor­su­nuz?” so­ru­su­na hep­sin­den, “Kor­ku­yo­ruz. Bu ka­dar iş gel­di ba­şı­mı­za yar­dım eden yok. Bir de tu­tuk­la­nır­sak…” ya­nı­tı­nı al­dık.

Köy­lü­le­rin borç­la­rı ne­de­niy­le araç­la­rı­nın üze­rin­de ha­ciz var. Ka­me­ra­la­ra ya­ka­la­nıp, tu­tuk­la­nı­rım kor­ku­suy­la şe­hir mer­ke­zi­ne gi­de­mi-­yor­lar. Çok mec­bur ka­lır­lar­sa dağ yo­lun­dan gi­di­yor­lar.
Ame­ri­kan pa­ta­te­si için..

İtal­yan ve İs­ra­il­li fir­ma­la­rın böl­ge­ye il­gi­si ise dik­kat çe­ki­ci bo­yut­ta. El­ma bah­çe­le­ri­nin ucu bu­ca­ğı yok. Köy­lü­ler ora­da iş­çi ola­rak ça­lış­tı­rı­lı­yor. Bir tek el­ma­yı bi­le dı­şa­rı çı­kar­ma­la­rı­na izin ve­ri­lmi­yor. Üre­ti­len ürün­ler ken­di ül­ke­le­rin­de sa­tıl­mak üze­re top­la­nı­yor. Yer­li pi­ya­sa­ya sa­tış ya­pıl­mı­yor.

CHP Niğ­de Mil­let­ve­ki­li Do­ğan Şa­fak, yet­ki­li­le­rin , “Ü­re­tim faz­la­sı va­r” di­ye ya­lan söy­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, pa­ta­tes üre­ti­mi­nin 2002’de 6.5 mil­yon ton iken 2012’de 4.5 mil­yon to­na düş­tü­ğü­nü be­lirt­ti. Şa­fak, “As­lın­da amaç fark­lı. Ame­ri­kan pa­ta­te­si­ni sat­mak is­ti­yor­lar. Ana­do­lu çift­çi­si bı­ra­kın yok­sul­lu­ğu, aç­lık­la kar­şı kar­şı­ya. Sa­bah sa­de­ce bir ta­bak yo­ğurt­la kah­val­tı eden çift­çi­le­ri­miz va­r” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.

Başak KAYA/NİĞDE

Kaynak: Sozcu.com.tr

Bir Cevap Yazın