Patates Üreticisi Kan Ağlıyor

0
942
Patates Üreticisi Kan Ağlıyor

Üstelik elektrik borcu nedeniyle köylerindeki trafolar sökülüyor.

35 kuruşa mal ettikleri patatesi 10 kuruşa bile satamayan ve depolarda çürümeye terk eden Niğdeli üreticiler isyanda.

TÜR­Kİ­YE­’de tü­ke­ti­len her beş pa­ta­tes­ten bi­ri­ni Niğ­de­li çift­çi­ler üre­ti­yor. An­cak üre­ti­ci­nin ha­li iç­ler acı­sı… Bin bir emek­le üret­ti­ği pa­ta­te­si ma­li­ye­ti­nin al­tı­na sa­tan üre­ti­ci­le­rin bin­ler­ce li­ra­lık elek­trik bor­cu var. Da­ha ön­ce dev­le­te olan borç özel­leş­tir­me son­ra­sı şir­ke­te geç­miş. Şim­di de şir­ket, tra­fo­la­rı sö­kü­yor. Ka­pı­la­rı­nı çal­dı­ğı­mız üre­ti­ci­ler biz­le­re de­po­lar­da bek­le­yen pa­ta­tes­le­ri gös­ter­di, “Biz ki­me gi­de­lim?” di­ye is­yan et­ti.

Niğ­de ve Nev­şe­hi­r’­de 800 bin ton pa­ta­te­sin de­po­lar­da bek­le­di­ği bil­gi­si­ni al­dık. Sor­du­ğu­muz her çift­çi yük­lü elek­trik fa­tu­ra­sı­nı öde­ye­me­miş ve fa­iz­le bir­lik­te 400 bin li­ra­lık bor­cu olan var. Mec­lis Ge­nel Ku­ru­lu­’n­dan ge­çen ye­ni bir dü­zen­le­me ile şim­di ku­yu su­la­rı­na sa­yaç ta­kı­la­cak. Köy­lü en­di­şe­li çün­kü ku­yu­yu aç­tır­ma­nın be­de­li on bin li­ra­yı bu­lu­yor.

Kor­ku­yor­lar, ko­nuş­mu­yor­lar

Niğ­de­li köy­lü­ler ne fo­toğ­raf çek­tir­mek ne de ko­nuş­mak is­ti­yor­lar. Zor­la çek­ti­ği­miz fo­toğ­raf­la­rın ar­dın­dan, “Bu ka­dar sı­kın­tı­nız var ne­den an­lat­mı­yor­su­nuz?” so­ru­su­na hep­sin­den, “Kor­ku­yo­ruz. Bu ka­dar iş gel­di ba­şı­mı­za yar­dım eden yok. Bir de tu­tuk­la­nır­sak…” ya­nı­tı­nı al­dık.

Köy­lü­le­rin borç­la­rı ne­de­niy­le araç­la­rı­nın üze­rin­de ha­ciz var. Ka­me­ra­la­ra ya­ka­la­nıp, tu­tuk­la­nı­rım kor­ku­suy­la şe­hir mer­ke­zi­ne gi­de­mi-­yor­lar. Çok mec­bur ka­lır­lar­sa dağ yo­lun­dan gi­di­yor­lar.
Ame­ri­kan pa­ta­te­si için..

İtal­yan ve İs­ra­il­li fir­ma­la­rın böl­ge­ye il­gi­si ise dik­kat çe­ki­ci bo­yut­ta. El­ma bah­çe­le­ri­nin ucu bu­ca­ğı yok. Köy­lü­ler ora­da iş­çi ola­rak ça­lış­tı­rı­lı­yor. Bir tek el­ma­yı bi­le dı­şa­rı çı­kar­ma­la­rı­na izin ve­ri­lmi­yor. Üre­ti­len ürün­ler ken­di ül­ke­le­rin­de sa­tıl­mak üze­re top­la­nı­yor. Yer­li pi­ya­sa­ya sa­tış ya­pıl­mı­yor.

CHP Niğ­de Mil­let­ve­ki­li Do­ğan Şa­fak, yet­ki­li­le­rin , “Ü­re­tim faz­la­sı va­r” di­ye ya­lan söy­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, pa­ta­tes üre­ti­mi­nin 2002’de 6.5 mil­yon ton iken 2012’de 4.5 mil­yon to­na düş­tü­ğü­nü be­lirt­ti. Şa­fak, “As­lın­da amaç fark­lı. Ame­ri­kan pa­ta­te­si­ni sat­mak is­ti­yor­lar. Ana­do­lu çift­çi­si bı­ra­kın yok­sul­lu­ğu, aç­lık­la kar­şı kar­şı­ya. Sa­bah sa­de­ce bir ta­bak yo­ğurt­la kah­val­tı eden çift­çi­le­ri­miz va­r” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.

Başak KAYA/NİĞDE

Kaynak: Sozcu.com.tr

Bir Cevap Yazın