SERTİFİKALI VE STANDART FİDAN DESTEKLERİ BELLİ OLDU

1
2221

fide-Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, yurtiçinde üretilen sertifikalı fidan, çilek fidesi ve standart fidan ile kapama bağ ve bahçe tesisinin destek ödemelerini belirledi. Bodur ve yarı bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesislerine standart fide dikimine

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, yurtiçinde üretilen sertifikalı fidan, çilek fidesi ve standart fidan ile kapama bağ ve bahçe tesisinin destek ödemelerini belirledi. Bodur ve yarı bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesislerine standart fide dikimine dekar başına 150 TL, sertifikalı fide dikimine ise 300 TL destek ödemesi yapılacak. Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisine standart fide dikiminde dekar başına 100 TL, sertifikalı fide dikimine 200 TL ödenecek. Zeytinde yağlık çeşitleri ile bahçe tesisine 50 TL, sertifikalı fidanlara 100 TL destek verilecek.

ANKARA(ANKA) – Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, yurtiçinde üretilen sertifikalı fidan, çilek fidesi ve standart fidan ile kapama bağ ve bahçe tesisinin destek ödemelerini belirledi. Bodur ve yarı bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesislerine standart fide dikilmesi halinde dekar başına 150 TL, sertifikalı fide dikilmesi durumunda ise 300 TL destek ödemesi yapılacak. Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisine standart fide dikiminde dekar başına 100 TL, sertifikalı fide dikimine 200 TL ödeme yapılırken, zeytinde yağlık çeşitleri ile bahçe tesisine, ayrıca virüsten ari fidanlara ilave olarak dekar başına standartta 50 TL, sertifikalı fidanlara 100 TL destek verilecek. Narenciye bahçelerinde aşılama desteği ile çeşit değiştirme desteği sertifikalı fidelerde dekar başına 250 TL, sertifikalı çilek fidesine ise dekar başına 200 TL olacak. Destek ödemesi için başvuruların 2010 yılı yazlık dikimler için 30 Temmuz mesai saati bitimine kadar, güzlük dikimler için ise 1 Ekim`den, 31 Aralık tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekecek. Dönemi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yurtçi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Resmi Gazete`de yayımlandı. Tebliğ, destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, sertifikalı fidan, çilek fidesi ve standart fidan ile kapama bağ ve bahçe tesis eden çiftçilerin desteklenmesi ve çiftçilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Tebliğ`e göre desteklemeden yararlanmaya hak kazanan çiftçilere ödemeleri belirlenen birim miktarlar çerçevesinde yapılacak. Bodur ve yarı bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesislerine standart fidede dekar başına 150 TL, sertifikalı fidede 300 TL destek ödemesi yapılacak. Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisine dekar başına standart fideye 100 TL, sertifikalı fideye 200 TL ödeme yapılırken, zeytinde yağlık çeşitleri ile bahçe tesisine, ayrıca virüsten ari fidanlara ilave olarak dekar başına standartta 50, sertifikalıda 100 TL destek verilecek. Narenciye bahçelerinde aşılama desteği ile çeşit değiştirme desteği sertifikalı fidelerde dekar başına 250 TL, sertifikalı çilek fidesi desteği dekar başına 200 TL olacak.

-FİDE VE FİDANLARDA ARANACAK ÖZELLİKLER-

Destekleme kapsamında yer alacak kapama bağ ve bahçe tesisinde sertifikalı fidan ve fideyle standart fidanda aranacak şartlar şöyle olacak:

`Sertifikalı fidan, fide ile standart fidan, yetkili bayiden temin edilecek. Kullanılacak sertifikalı fidan-fide ile standart fidan, yurt içinde üretilmiş ve Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş sertifikalı fidan-fide veya standart fidan belgesine sahip olacak. 2008 yılında standart, sertifikalı fidan olarak belgelendirilmiş tüplü fidanlardan 2010 yılı için geçerli bitki muayene raporu istenecek. 2009 yılında standart-sertifikalı fidan olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fidanların kullanılması halinde 2010 yılı güz dönemi dikimleri için geçerli bitki muayene raporu gerekecek. 2010`da üretilen açık köklü ve tüplü fidanların kapama bağ ve bahçelerde kullanılması halinde sertifika veya standart belgesi bulunacak. Çilek bahçelerinde kullanılacak çilek fidesi 2010 yılı sertifikasına sahip olacak.`
-BAĞ VE BAHÇELERDE ARANACAK KOŞULLAR-
Destekleme kapsamında yer alan kapama bağ ve bahçede aranacak şartlar ise şunlar:
`Kapama bağ ve bahçe 2010`da tesis edilecek. Destekleme kapsamında olan yağlık zeytin çeşitleri; Arbequin, Ayvalık, Belluti, Beyaz Yağlık, Çakır, Çekişte, Dilmit, Erkenci, Gemlik, Girit, Görvele, Halhalı, Hurma Kaba, Hurma Karaca, Hursuki, Kalembezi, Karamani, Karayaprak, Kilis Yağlık, Küçük Topak Ulak, Maraş No: 7, Memecik, Nizip Yağlık, Otur, Patos, Sarı Haşebi, Sarı Yaprak, Saurani, Sayfi, Sinop No: 6, Sinop No: 1, Taş Arası (Aydın), Taş Arası (Kuşadası), Trabzon Yağlık, Yağlık Çelebi, Yağlık Sarı Zeytin, Yerli Yağlık olacak. Dikim normları, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen dikim normlarına uygun olacak. Tesislerin asgari büyüklükleri kriterlerine de uyum gerekecek. Farklı yerlerde bulunan ve parçalar halinde asgari alan büyüklüklerini karşılamayan alanlar desteklemeden yararlandırılmayacak. 5 dekar alana dikilmiş bodur veya yarı bodur meyve fidanıyla bahçe tesisi, 10 dekar alana dikilen bodur veya yarı bodur olmayan diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi, narenciye aşılama yöntemiyle çeşit değiştirme, bağ tesisi, 3 dekar alana dikilen çilek bahçesi tesisi. Ekonomik önemini kaybetmiş narenciye bahçelerinde çeşit değişikliği amacıyla kullanılacak olan aşı gözü, aşı kalemi sertifikalı olmak zorunda olacak. Mücbir sebepler hariç, her tesis için tesis edildiği yıla mahsus olmak üzere bir defa destekleme verilecek. Sertifikalı ve standart fidanın aynı kapama bağ veya bahçe alanı içinde kullanılması halinde, destekleme miktarı her birisi için ayrı alanlar üzerinden hesaplanarak belirlenecek. Kiralama yolu ile kapama bağ ve bahçe tesis eden üreticilerin kira sözleşme süresi en az 10 yıl olacak.`
-YAZLIK DİKİMLER İÇİN BAŞVURULAR 31 TEMMUZ`A KADAR YAPILACAK-
Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler Çiftçi Kayıs Sistemi Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslara göre kayıt yaptırdıkları il ve ilçe müdürlüklerine başvuracak. Başvurularda Çiftçi Kayıt Sistemi bilgilerinin güncellenmesi, kayıtları yoksa kaydın yapılması esas olacak. Başvuruların, 2010 yılı yazlık dikimler için bu Tebliğin yayımlanmasından itibaren 30 Temmuz mesai saati bitimine kadar, güzlük dikimler için ise 1 Ekim 2010 tarihinden, 31 Aralık 2010 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekecek. Dönemi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez. Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler fidan ve fidelerin dikiminden önce veya sonra müracaat edebilecek.
Ödemeye esas cetveller, onaylı ödeme icmallerine göre Bakanlık tarafından hazırlanarak bankaya gönderilecek. Ödemeler, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılacak. Bu Tebliğ`de yer almayan teknik ve idari konularda Bakanlık Genelgeleri ve talimatları uygulanacak.
-MÜCBİR SEBEBLERDEN DOLAYI BAHÇENİN ZARAR GÖRMESİ HALİNDE 7 GÜN İÇİNDE BAŞVURULACAK-
Mücbir sebeplerden dolayı, kapama bağ ve bahçenin zarar görmesi ve mahsul elde edilememesi durumunda; mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 7 gün içinde çiftçinin Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğu il-ilçe müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunması ve il-ilçe müdürlüğü tarafından bildirim tarihinden itibaren yedi gün içinde yerinde tespit edilerek belgelendirilmesi zorunlu olacak. İl Özel İdaresi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Köylere Hizmet Götürme Birliği gibi kamu kuruluşlarından belli oranda sağlanan fidan-fide başına yapılan destek miktarı; sertifikalı, standart fidanlar ve sertifikalı çilek fidesi sertifikalı fidan, fide ve standart fidan kullanımı ile kapama bağ ve bahçe tesis eden çiftçilere verilecek toplam destek miktarından düşülmeyecek. Destekleme ödemesi yapılan kapama bağ ve bahçenin kiralama veya veraset nedeniyle el değiştirmesi durumunda destekleme ödemesine konu ürün dışında başka bir ürünün ekim veya dikiminin yapıldığının tespit edilmesi halinde sorumluluk desteği alan çiftçiye ait olup söz konusu ödemeyi; ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte ödeyecek. Destekleme ödemesi yapılan kapama bağ ve bahçenin satış nedeniyle el değiştirmesi, il-ilçe müdürlüğünün gözetiminde taraflarca imzalanacak taahhütnamenin tesliminden sonra yapılacak. Devralan çiftçi, desteklemeden yararlanan çiftçinin sorumluluklarını taşımakta olup çeşidin özelliğine göre ekonomik olarak ürün verinceye kadar kapama bağ ve bahçenin denetim, bakım ve muhafazasını sağlamak zorunda olacak.
-HAKSIZ ÖDEMELERİN GERİ ALINMASI-
Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak. Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak. Bu Tebliğ hükümleri, 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

1 Yorum

Bir Cevap Yazın