Sözleşmeli erbaşlar memur olacak

0
801
Sözleşmeli erbaşlar memur olacak
Sözleşmeli erbaşlar memur olacak

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 92. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, diğer personel kanunlarına tabi olanların memur kadrolarına atanma hakkı bulunmaktadır.

Ancak bu haktan yararlanabilmek için en az 2 yıl hizmetin bulunması gerekmektedir. Bu düzenleme özellikle sözleşmeli veya kadrolu subay, astsubay, uzman jandarma ve erbaşlar için oldukça önemliydi.
Diğer taraftan, 24 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile, bir hak olarak algılanan bu madde tebliğden çıkarıldı. Maddenin çıkarılması hakkın kaldırılması anlamına gelmemektedir.

Konunun hukuki boyutu bu iken, Bakanlar Kurulu dün Meclise önemli bir tasarı sevk etti. Bu tasarıda sözleşmeli er ve erbaşlara ilişkin önemli düzenlemeler yer almaktadır. Bu düzenlemelerden birisi de memur kadrolarına atanmaya ilişkindir. Tasarının aynen yasalaşması halinde, sözleşmeli erbaşlardan memur olmak isteyenlere bazı yeni kurallar getirilmektedir.

Örneğin;

– Memur olarak atanmak üzere başvuruda bulunabilmek için en az 7 yıllık hizmetin bulunması şartı aranacak.

– Nitelik belgesinin olumlu olması istenecek.

– Bu kişiler Devlet Personel Başkanlığına başvuracak. DPB de bu kişiler arasından atama yapmak isteyen kamu kurumlarına iki katı aday bildirecek, sözlü sınav uygulanarak süreç tamamlanacaktır.

İŞTE TASARININ İLGİLİ MADDESİ

EK MADDE 1- (1) Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına bu maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.

(2) Sözleşmeli erbaş ve erlerden talepte bulunanların bilgileri, hizmet süresi en fazla olandan başlamak üzere İçişleri veya Milli Savunma Bakanlıkları tarafından yılda bir defa Şubat ayının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. İlgili personelin bildirilmiş olması atanma için tek başına hak teşkil etmez. Bu madde kapsamında personel istihdam etmek isteyen kamu kurum ve kuruluşları atama yapmak istedikleri boş kadro ve pozisyon sayısının iki katı kadar adayı Devlet Personel Başkanlığından her yılın 15 Mart tarihine kadar talep ederler. Devlet Personel Başkanlığınca 1 Mayıs tarihine kadar yılda bir defa kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli erbaş ve er olarak hizmet süresi en fazla olandan başlayarak aday listeleri gönderilir. Bir ay içinde yapılacak mülakatta başarılı bulunarak atananların bilgileri bir ay içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

(3) Ataması yapılan personel göreve başladığı tarihten itibaren atandığı kadro veya pozisyonun mali ve diğer haklarından faydalandırılır. Bunların sözleşmeli erbaş ve erlikte geçen hizmet süreleri, 657 sayılı Kanunda öngörülen öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla, başlangıç derece ve kademelerine her yıl bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl bir derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak aylık, derece ve kademeleri ile emekli ikramiyesinin hesabına esas sürenin tespitinde değerlendirilir. Atama onayı alınmasına rağmen görevine başlamayanlar ile başladıktan sonra herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar bu madde kapsamında yeniden istihdam edilemezler. Sıkıyönetim, seferberlik, savaş veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hâllerde, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından birinci fıkrada belirtilen hizmet süresi uzatılabilir.

(4) Başvuru, mülakat, atama ve diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

(5) Bu madde kapsamında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya ve uygulamayı yönlendirmeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.”

haber365

Bir Cevap Yazın