TAGEM Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Alım İlanı

0
1142
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında “tercüman ve mütercim-tercüman” ünvanlı sözleşmeli personel alınacaktır.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA BAĞLI TARIMSALARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA , ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZMÜDÜRLÜĞÜ-İZMİR VE GAP ULUSLARARASI TARIMSALARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ-DİYARBAKIR 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİTERCÜMAN VE MÜTERCİM-TERCÜMAN ALIMI YAPILACAKTIR.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2012 yılında yapılan KPSS lisans sınavı sonucunagöre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü(TAGEM), Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim MerkezMüdürlüğü-İzmir ve GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma veEğitim Merkezi Müdürlüğü-Diyarbakır’da çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında “tercüman ve mütercim-tercüman” ünvanlı sözleşmeli personel alınacaktır.

Müracaat edilecek kurum ve pozisyon unvanları, sayıları aşağıdaki Tablo-1’da verilmiştir.

TABLO-1 TAGEM VE ARAŞTIRMA EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK 4/B SÖZLEŞMELİTERCÜMAN, MÜTERCİM-TERCÜMAN POZİSYONLARI
Sıra NoTAGEM VE ARAŞTIRMA EĞİTİM MERKEZİ müdürlükleriMütercim-TercümanTercümanToplam
1TAGEM-ANKARA112
2GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve E.M.M.- DİYARBAKIR11
3Menemen Uluslararası Tarımsal A.E.M- İZMİR213
TOPLAM336

I. SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞTIRILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

A) GENEL ŞARTLAR :

İlanda belirtilen pozisyonlara müracaat edecek adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesindeki şartları dataşımaları gerekmektedir.

2) Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

3) Başvuru yapacak adayların 2012 yılında yapılmış olan 2012-KPSS Lisans’a girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 50 puanalmış olması gerekir.

4) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Sözleşmeli personelin, hizmetsözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içindesözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmelipersonel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü uyarınca bu durumda olan adayların başvurusu değerlendirmeyealınmayacaktır.

5) Genel şartlar ile özel şartlarda başvurdukları pozisyonla ilgili aranan niteliklere sahip

olmayan ve aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri verilen süre içerisinde getiremeyen adayların başvurularıdeğerlendirmeye alınmayacaklardır.

B) ÖZEL ŞARTLAR

Genel şartların yanı sıra adayların aşağıda belirtilen özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

1. Aşağıda sıralanan yabancı dil grupları itibarıyla, 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından(KPSS), 2012 Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS), 2013 Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den veya dengi uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafından kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak :

a. İngilizce’den sınava girecekler için:

KPSS-P3 puan türünde en az 50 puan ve başvurulan dilde KPDS, YDS’den veya dengi uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafından kabul edilen belgelerden den en az (B) düzeyinde puan almış olmak, ayrıca başvuruda bulunanlar arasında KPSSP3Puanına göre tek bir liste halinde yapılacak sıralamada en yüksek puanlı ilk 40 kişi arasına girmek,

b. Fransızca’dan sınava girecekler için:

KPSS-P3 puan türünde en az 50 puan ve başvurulan dilde KPDS, YDS’den veya dengi uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafından kabul edilen belgelerden den en az (B) düzeyinde puan almış olmak, ayrıca başvuruda bulunanlar arasında KPSSP3Puanına göre tek bir liste halinde yapılacak sıralamada en yüksek puanlı ilk 10 kişi arasına girmek,

c. Rusça’dan sına girecekler için:

KPSS-P3 puan türünde en az 50 puan ve başvurulan dilde KPDS, YDS’den veya dengi uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafından kabul edilen belgelerden den en az (B) düzeyinde puan almış olmak, ayrıca başvuruda bulunanlar arasında KPSSP3Puanına göre tek bir liste halinde yapılacak sıralamada en yüksek puanlı ilk 10 kişi arasında yer almak.

2. Sağlık bakımından çalışmasına engel hali bulunmamak.

II. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, TARİH VE İSTENİLEN BELGELER:

1) Başvurular doğrudan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

2) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular, Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanının yayınlandığı gün başlayacak ve 6 Haziran 2013 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

3) B aşvuruda i stenen B el gel er;

i. Dilekçe

ii. KPSS sonuç belgesi

iii. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir)

iv. 2012 ve 2013 yılına ait KPDS/YDS veya dengi uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafından kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer sonuç puanının beyanı, (İngilizce, Rusça ve Fransızca’dan sınava girecek adaylar için en az “B” düzeyinde)

III) SINAVIN AŞAMALARI:

I.Yazılı Sınav: 10 Haziran 2013 tarihinde saat 10:00 da Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Toplantı Salonu Ankara’da yapılacak olup, yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

a. Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren alanda Türkçe bir metnin yabancı dile çevirisi,

b. Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren alanda yabancı dilde bir metnin Türkçeye çevirisi,

c. Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 80’dir.

ç. Yazılı sınav aşamasının sonuçları Genel Müdürlüğün www.tagem.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. Bu aşamayakatılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

II. Sözlü Sınav: 10 Haziran 2013 tarihinde saat 14:00 de TAGEM Toplantı Salonunda yapılacaktır.

a. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavda adaylar, öncelikle muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından değerlendirilecektir. Ankara’da yapılacak sözlüsınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

b. Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 80’tir.

c. Sözlü sınav aşamasının sonuçları Genel Müdürlük ilan panosunda ve www.tagem.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. Bu aşamaya katılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III. YERLEŞTİRME VE SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yerleştirme işlemi; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylararasından, 2012 yılında yapılmış olan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, (B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle her kadro için en yüksek puanı alan ilk 10 kişi, Genel Müdürlük tarafından yapılacak olan yazılı ve sözlü sınava çağrılacaktır.

Başvurular, Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanının yayınlandığı gün başlayacak ve 6 Haziran 2013 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

2012 yılında yapılmış olan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, (B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle, Genel Müdürlük tarafından yapılacak olan yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 07.06.2013 tarihinde http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Sayfalar/Anasayfa.aspx adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca TAGEM İlan panosunda da ilan edilecektir.

Yapılacak olan yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre;

İngilizce dilinde Mütercim-Tercüman pozisyonuna müracaat edenlerden;

l.olan Menemen Uluslararası Tarımsal A.E.M-İzmir’de, 2. olan TAGEM’de,

İngilizce dilinde Tercüman pozisyonuna müracaat edenlerden;

1.olan GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve E.M.M.-Diyarbakır’da, 2. olan TAGEM’de görevlendirileceklerdir.

Fransızca ve Rusça dillerinde başarılı olan Mütercim-Tercümanlar ise Menemen Uluslararası Tarımsal A.E.M-İzmir’de görevlendirileceklerdir.

Her pozisyon için asil adaylar dışındakiler yazılı ve sözlü sınav sonucu sıralamasına göre yedek listeye alınır.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları 10 Haziran 2013 tarihinde Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Sayfalar/Anasayfa.aspx adresinden yayınlanacaktır.

KPSS’de yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Pozisyonlar için belirtilen genel şartlara ve niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olanların yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasının ilgili kısmında “… Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü,

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin 3 üncü bendinde; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur.” hükmü, yer almaktadır.

Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde halen Bakanlığımızda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personelden yukarıda belirtilen istisnalar kapsamına girenlerin dışında olanların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hükümler kapsamında halen Bakanlığımızda istihdam edilen sözleşmeli personelden yukarıda belirtilen istisnalar kapsamına girenlerden aşağıda durumları belirtilen sözleşmeli personelin bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan kendi pozisyonları ile ilgili müracaatları söz konusu olabilecektir.

Bu çerçevede;

– Eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunanlardan; kendilerine anılan Esasların Ek 3 üncü maddesinin (b) bendi hükmü uygulanamayanlardan, kamu personeli olan eşinin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan (üniversite, belediye, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli vb.) veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan (asker, polis, hakim vb.) bir görevde bulunması ve geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya bulunduğu yerde bir yılını doldurmaması nedeniyle yer değişikliği yapamayanların pozisyonları ile ilgili müracaatı kabul edilebilecektir. Eşi özel sektörde çalışanlar ile eşi kamu görevlisi olup da, birden fazla ilde birimi olan veya kurumsal mevzuatında atanamayacaklarına dair bir hüküm bulunmayanların müracaatları alınmayacaktır.

– Sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunanlardan; kendilerine anılan Esasların Ek 3 üncü maddenin (c) bendi hükmü uygulanamayanlarından, sözleşmeli personelin pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinden alınan kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi ve personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması nedeniyle yer değişikliği yapamayanların müracaatı kabul edilebilecektir. İlaç kullanım raporu, epikriz raporu, tedavi gördüğüne dair raporlarla işlem yapılması mümkün olmadığından bu şekilde belge ibraz edenlerin müracaatları dikkate alınmayacaktır.

– Halen Bakanlığımızda istihdam edilmekte olan sözleşmeli personelden unvan değişikliği nedeniyle müracaat edenlerin müracaatları kabul edilebilecektir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar kendi pozisyonları ile ilgili genel şartlar ve aranan nitelikleri taşıyan adaylar 10.06.2013 tarihine kadar pozisyonlarına uygun yerlere başvuru yapabileceklerdir.

Diğer taraftan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak çalışanlardan sözleşmeli pozisyonlara müracaat edenlerin, yukarıda belirtilen istisnalar kapsamına girmediklerinin tespit edilmesi durumunda başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BEYAN

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Bakanlığınızca ilana çıkılmış olan ve boş bulunan sözleşmeli pozisyonlardan

……………………………. Pozisyonuna…………………………………………………….. bölüm/lisans programı

mezunu olarak, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapmak amacıyla başvurmuş bulunmaktayım.

1. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli pozisyonda çalışmadığımı veya çalışıp da 06/06/2012 tarihinden sonra kendi isteğimle istifa ederek görevden ayrılmadığımı,

2. Sağlık durumumun başvuru yaptığım pozisyonda görev yapmama elverişli olduğumu,

3. Askerlik durumumla ilgili olarak;

yaptım,

tecilli,

muaf,

1. Adli Sicil ve adli sicil arşiv kaydımın olmadığını,

2………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….. adresinde ikamet

ettiğimi,

3……………………………………….. TC kimlik numaramın doğru olduğunu,

4. Başvuruda verdiğim belgelerin doğru olduğunu,

beyan ederim.

Başvuru sırasında verdiğim belgelerin ve beyanımın gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde yasal işlem yapılacağını, başvurumun değerlendirmeye alınmayacağını, sözleşme imzalanmış ise sözleşmemin fesh edileceğini, İdare tarafından tarafıma ödenen bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceğini kabul ediyorum. …/.. ../2013

ADI SOYADI İMZA

tablo -2 sözleşmeli pozisyonlarda aranan nitelikler
pozisyon adıaranan nitelikler
TercümanYüksek öğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak ve en az İngilizce, Rusça ve Fransızca’dan B düzeyinde YDS, KPDS veya dengi uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafından kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak.
Mütercim-TercümanYüksek öğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak ve en az İngilizce, Rusça ve Fransızca’dan B düzeyinde YDS, KPDS veya dengi uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafından kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak.

 

haber46

Bir Cevap Yazın