TAGEM sözleşmeli personel alım ilanı

2
1250
Bakanlıktan GDO Açıklaması

GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA BAĞLI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYON MÜDÜRLÜKLERİNE 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2012 yılnda yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, Bakanlığımız, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Araştırma Enstitüsü/İstasyon Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, sözleşmeli Mühendis, Bilgisayar Programcısı ve Peyzaj Mimarı alınacaktır. Müracaat edilecek Araştırma Enstitüsü/İstasyon Müdürlükleri, pozisyon unvanları, sayıları aşağıdaki Tablo-1’da verilmiştir.

TAGEM sözleşmeli personel alım ilanı
TAGEM sözleşmeli personel alım ilanı

I. SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞTIRILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

A) GENEL ŞARTLAR :

İlanda belirtilen pozisyonlara müracaat edecek adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulanSözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

2) Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

3) Başvuru yapacak adayların 2012 yılında yapılmış olan 2012-KPSS Lisans’a girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış (BilgisayarProgramcılığı kadrosuna müracaat edenler 2012-KPSS Ön lisans’a girmiş ve KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış) olması gerekir.

4) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü uyarınca bu durumda olan adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) Genel şartlar ile özel şartlarda başvurdukları pozisyonla ilgili aranan niteliklere sahip olmayan ve aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri verilen süre içerisinde getiremeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaklardır.

B) ÖZEL ŞARTLAR

Genel şartları yanı sıra adayların aşağıda belirtilen özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

1) Sözleşmeli personel pozisyonları, hangi bölüm/lisans programı mezunlarının alınacağı ve aranan nitelikler Tablo-2’de verilmiştir. Başvuracakkişilerin başvurduğu sözleşmeli pozisyona ilişkin Tablo-2’de belirtilen aranan niteliklere sahip olması gerekmektedir.

2) Yüksek lisans istenilen sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların müracaatların sona erdiği tarihten önce yüksek lisansını tamamlamış olması gerekir.

3) İngilizce Dil Belgesi için YDS, KPDS, ÜDS’den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafından kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan aldığını gösteren belge istenecektir. Dil belgelerinin geçerlilik süresinde herhangi bir şart aranmayacaktır.

4) Sağlık bakımından çalışmasına engel hali bulunmamak.

5) Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne alınacak 1 adet Ziraat Mühendis (Tarla Bitkileri) ve 2 adet Peyzaj Mimarısözleşmesini bahse konu enstitü ile yapacak ancak, Türkiye Botanik Bahçesi Müdürlüğü personeli olacaktır. Türkiye Botanik Bahçesi Müdürlüğüfiilen faaliyete geçince burada görevlerine devam edeceklerdir.

II. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, TARİH VE İSTENİLEN BELGELER:

1) Başvurular doğrudan ilgili Araştırma Enstitüsü/İstasyon Müdürlüklerine yapılacaktır.

2) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular, Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanının yayınlandığı gün başlayacak ve 03/06/2013 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

3) Başvuruda istenen Belgeler; • Dilekçe • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği • KPSS sonuç belgesi • YDS, KPDS, ÜDS veya geçerli eşdeğer dil belgesi
4) Başvuru yapılan pozisyonun aranan niteliklerinde “Yüksek Lisansını Yapmış Olmak” şartı var ise, Yüksek Lisans diplomasının aslı veya kurumonaylı örneği • Beyan (Müracaat sırasında doldurulup teslim edilecektir.)

III. YERLEŞTİRME VE SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yerleştirme işlemi; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonlarla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 2012 yılında yapılmış olan KPSS lisans/ön lisans sınavı sonucuna göre, (B) grubu KPSSP3 puan türü ve KPSSP93 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle, Genel Müdürlük ve Araştırma Enstitü/İstasyon Müdürlükleritarafından yapılacaktır.

Her pozisyon için asil adaylar dışındakiler KPSSP3 ve KPSSP93 puan türü sıralamasına göre yedek listeye alınır.

Sonuçlar başvuru yapılan Araştırma Enstitüsü/İstasyonu Müdürlükleri tarafından duyurulacaktır.

KPSS’de yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Pozisyonlar için belirtilen genel şartlara ve niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ilebilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olanların yerleştirmeleri yapılsa dahisözleşmeleri iptal edilecektir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasının ilgili kısmında “… Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareketetmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarındaistihdam edilemezler” hükmü,

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Yeniden HizmeteAlınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin 3 üncü bendinde; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniylekurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yılgeçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b)Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c)Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş
yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az biryıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,
tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.
Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur.” hükmü, yer almaktadır.
Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde halen Bakanlığımızda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmelipersonelden yukarıda belirtilen istisnalar kapsamına girenlerin dışında olanların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hükümler kapsamında halen Bakanlığımızda istihdam edilen sözleşmeli personelden yukarıda belirtilen istisnalar kapsamına girenlerden aşağıda durumları belirtilen sözleşmeli personelin bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan kendi pozisyonları ile ilgili müracaatları söz konusu olabilecektir.
Bu çerçevede;
– Eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunanlardan; kendilerine anılan Esasların Ek 3 üncü maddesinin (b) bendi hükmü uygulanamayanlardan, kamu personeli olan eşinin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan (üniversite, belediye, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli vb.) veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan (asker, polis, hakim vb.) bir görevde bulunması ve geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya bulunduğu yerde bir yılını doldurmaması nedeniyle yer değişikliği yapamayanların pozisyonları ile ilgili müracaatı kabul edilebilecektir. Eşi özel sektörde çalışanlar ile eşi kamu görevlisi olup da, birden fazla ilde birimi olan veya kurumsal mevzuatında atanamayacaklarına dair bir hüküm bulunmayanların müracaatları alınmayacaktır.
– Sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunanlardan; kendilerine anılan Esasların Ek 3 üncü maddenin (c) bendi hükmü uygulanamayanlarından, sözleşmeli personelin pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinden alınan kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi ve personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması nedeniyle yer değişikliği yapamayanların müracaatı kabul edilebilecektir. İlaç kullanım raporu, epikriz raporu, tedavi gördüğüne dair raporlarla işlem yapılması mümkün olmadığından bu şekilde belge ibraz edenlerin müracaatları dikkate alınmayacaktır.
– Halen Bakanlığımızda istihdam edilmekte olan sözleşmeli personelden unvan değişikliği nedeniyle müracaat edenlerin müracaatları kabul edilebilecektir.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar kendi pozisyonları ile ilgili genel şartlar ve aranan nitelikleri taşıyan adaylar 03.06.2013 tarihine kadar pozisyonlarına uygun yerlere başvuru yapabileceklerdir.
Diğer taraftan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak çalışanlardan sözleşmeli pozisyonlara müracaat edenlerin, yukarıda belirtilen istisnalar kapsamına girmediklerinin tespit edilmesi durumunda başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BEYAN
…………………………………………………………………………. MÜDÜRLÜĞÜNE

Bakanlığınızca ilana çıkılmış olan ve Müdürlüğünüzde boş bulunan sözleşmeli pozisyonlardan ……………………… Pozisyonuna ……………………………………… bölüm/lisnas programı mezunu olarak, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapmak amacıyla başvurmuş bulunmaktayım.

1. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli pozisyonda çalışmadığımı veya çalışıp da 02/06/2012 tarihinden sonra kendi isteğimle istifa ederek görevden ayrılmadığımı,
2. Sağlık durumumun başvuru yaptığım pozisyonda görev yapmama elverişli olduğumu,
3. Askerlik durumumla ilgili olarak;
yaptım,
tecilli,
muaf,

1. Adli Sicil ve adli sicil arşiv kaydımın olmadığını,
2. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. adresinde ikamet ettiğimi,
3. …………………………….. TC kimlik numaramın doğru olduğunu,
4. Başvuruda verdiğim belgelerin doğru olduğunu,
beyan ederim.
Başvuru sırasında verdiğim belgelerin ve beyanımın gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde yasal işlem yapılacağını, başvurumun değerlendirmeye alınmayacağını, sözleşme imzalanmış ise sözleşmemin fesh edileceğini, İdare tarafından tarafıma ödenen bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceğini kabul ediyorum. …/…./2013

ADI SOYADI İMZA

 

haber365

2 YORUMLAR

  1. Paylaşım için teşekkür ederim. Bakanlık bu sıralar alımı durdurdu sanmıştım ve yeniden kımıldama başladı gibi. Tercih yapmayı çok isterdim ama keşke şu YDS şartı olmasa

Bir Cevap Yazın