Tarım Bakanlığı, 2017 tayinlerine yönelik genelgeyi yayımladı

0
960
Tarım Bakanlığı, 2017 tayinlerine yönelik genelgeyi yayımladı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 81 il Müdürlüğü ve Bağlı kuruluşlara gönderdiği yazıda Taşra teşkilatı dönem Atamalarına ilişkin işlemlerin takvimini ve hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını duyurdu.

Yazıda;

15 Haziran tarihinde tayin isteğinde bulunulacak boş yerlerin elektronik ortamda ilan edileceği,

22-30 haziran tarihlerinde elektronik ortamda tercihlerin alınacağını,

12 Temmuzda yerleştirme sonuçlarının Genel Müdürlük sayfasından ilan edileceğini ve

12-31 Temmuz tarihlerinde de atama işleminin gerçekleştirileceği belirtiliyor.

İŞTE RESMİ YAZI

Bilindiği üzere, Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi; “Genel Müdürlük, il/ilçe/kuruluşların kadrolarını norm kadroyu aşmamak kaydıyla, kurum içi atama yapmak üzere her yıl 15 hazirana kadar Genel Müdürlük internet adresinden ilan eder. Atama yapılacak kadrolar ile atama usul ve esaslarının ilan edilmesinin ardından, haziran ayının sonuna kadar başvuru yapan personelin yerleştirme işlemleri, hizmet puanı ve tercihlerine göre temmuz ayının sonuna kadar gerçekleştirilir. Halen çalıştığı bölge için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen zorunlu çalışma sürelerini tamamlamayan ve halen çalıştığı ilde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl çalışmayan personel başvuruda bulunamaz. Bu şekilde yerleştirilen veya atanan personel, yerleştirme ve atama işleminden vazgeçmesi halinde, yerleştirme ve atama tarihinden sonraki iki yıl, mazeret durumları hariç bu fıkra hükümlerine göre atama talebinde bulunamaz. Bu maddenin (e) ve (f) bentlerine göre atamaları düzenlenen personel, bu bent çerçevesinde atama müracaatında bulunamaz. ” hükmüne, Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde başvuru yapmaları kaydıyla, ilan edilecek boş yerlere hizmet puanı ve tercihlerine göre her yılın haziran ayı başından temmuz ayı sonuna kadar atanabilir.” hükmüne amirdir. Bu hükümler çerçevesinde il/ilçe ve kuruluşların personel ihtiyaçlarının kurum içi naklen atama yolu ile karşılanmasına yönelik olarak unvanlara göre boş kadroların ilanı, müracaatların alınması ve atamaların yapılabilmesi için gereken iş ve işlemler aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre;

1- İl, ilçe ve kuruluşlar için ihtiyaç duyulan boş kadrolar unvan bazında tespit edilerek 15.06.2017 tarihinde “www.tarim.gov.tr” internet adresinde ilan edilecektir.

2- İlan edilen boş kadrolar için gerekli şartları taşıyanlar, 22.06.2017 – 30.06.2017 (mesai bitimi – saat 18.00 e kadar) tarihleri arasında aynı internet adresindeki İl/ilce/kuruluş müdürlüklerinde görev yapanlar bağlantısında yer alan tercih formlarından uygun olanı doldurup kaydet işlemi ile müracaat edebileceklerdir. İnternet ortamında yapılan ve kaydedilen müracaat üzerinde daha sonra değişiklik yapıldığında en son kesinleştirilen tercih geçerli olacaktır.

Bilgisayar üzerinden yapılan işlemlerin güvenliği açısından, tercih yapan personel tarafından bu müracaat formundan iki nüsha çıktı alınıp birim amiri tarafından görüldü şeklindeki tasdikinden sonra, bir nüshası işlem dosyasında muhafaza edilmek üzere birimine verilecek, diğer nüshası ise kendisinde kalacaktır. Müracaat formlarına ait çıktıların, müdürlükler tarafından Genel Müdürlüğümüze posta ile gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Atama işlemlerine esas olacak müracaat formu çıktıları, Genel Müdürlüğümüz bilgi işlem birimi tarafından alınarak ilgili atama birimlerine gönderilecektir.

Ancak, kuruluşlar için ilan edilen boş kadrolardan kriter belirtilen yerleri tercih eden personel tarafından, tercih edilen boş kadrolar için aranan kriterlere ait belgelerin APS veya kargo ile 03.07.2017 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar Genel Müdürlüğümüze ulaşmayan belgelerle ilgili müracaatlar işleme alınmayacaktır

3- İlan edilen boş kadrolara, şartları uygun olan personel tarafından internet ortamında her yerden müracaat yapılabilecektir. Müracaat süresi içinde izinli, raporlu, geçici görevli veya benzeri mücbir sebeplerden dolayı görev yaptığı birimden uzakta olanlar, bu durumlarını gösteren belge ile bulundukları yere en yakın İl/ilçe/kuruluş müdürlüğüne giderek, iki adet müracaat formu çıktısını birim amirine onaylatacaklardır. İlgili müdürlük tarafından bu formların bir nüshası şahsa verilecek, bir nüshası ise çalıştığı birime gönderilecektir.

4- İlgililer müracaat formunda, ilan edilen boş kadrolardan unvanlarına uygun olan en fazla 15 yer için tercihte bulunabileceklerdir.

5- Bir boş kadro için birden fazla müracaat olması halinde, hizmet puanı yüksek olan personelin tercihi öncelikle değerlendirilecek olup, hizmet puanlarının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana, hizmet süresinin de eşitliği halinde 5 inci ve 6 ncı hizmet bölgelerinde hizmeti fazla olan personele öncelik verilecektir.

6- Yukarıda anılan hükümler çerçevesinde müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri en geç 12.07.2017 tarihine kadar gerçekleştirilecek olup, sonuçlar Genel Müdürlüğümüz internet adresinde duyurulacaktır.

7- Yapılan yerleştirme sonuçlarına göre personelin atama işlemleri; ilgili mevzuat gereği başka kurum ve kuruluşlarla yazışma yapılması gerekenler hariç, en geç 31.07.2017 tarihine kadar gerçekleştirilecek olup, hizmet puanı ve süresinin hesaplanmasında da aynı tarih esas alınacaktır. Başka kurum ve kuruluşlarla yazışma yapılanların ataması ise cevabi yazıların gelmesini müteakip en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

8- Yerleştirilen veya yerleştirilip ataması yapılan personelden yönetmelikte ve genelgede belirtilen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

9- Bakanlığımızın diğer Genel Müdürlüklerine idari bağlılığı olan kuruluş müdürlüklerini tercih edecek personel için, Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereği aranacak nitelikler, yapılan ilanda her kuruluş müdürlüğü ve unvan için düzenlenen listelerde ayrı ayrı belirtilmiş olup, bu kuruluş müdürlüklerini tercih edecek personelin istenilen niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bu nitelikleri gösteren (Yüksek lisans, doktora belgeleri ile bunlara ait uzmanlık alanına dair tez konusunu belirten ‘Tez Jürisi Onay’ sayfasının tasdikli sureti ve ilgili mevzuatı gereği kabul edilebilir yabancı dil bilgisi seviyesini gösterir belge gibi) belgelerin, 2’inci maddede belirtildiği şekilde Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin istenilen niteliklere uygun olup olmadığı konusunda tereddüt hasıl olması durumunda ilgili Genel Müdürlüğün görüşüne başvurulacaktır. İlan edilen niteliklere sahip olmayan personelin söz konusu tercihleri değerlendirilmeyecek, ataması yapılan personelden bu nitelikleri taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin ataması iptal edilecektir.

10- Bu esaslara göre yapılan atama sonucunda bulunduğu yerden ilişiği kesilenlerin hiçbir şartta onay iptali mümkün olmayıp, atandıkları yerde görevlerine başlayacaklardır.

11- Norm kadro usul ve esaslarının uygulanmasına dair Bakanlık Makamının 24.03.2016 tarihli ve 286 sayılı onay eki Bakanlığımız İl Müdürlükleri Bünyesindeki Şube Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerinin Norm Kadrolarının Tespit ve Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların 5 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında Ziraat Fakültelerinin Gıda ile ilgili bölümlerinden mezun olanlar ile Su Ürünleri ile ilgili bölümlerinden Ziraat Mühendisi olarak mezun olanların Gıda ve Su Ürünleri için belirlenen norm kadro içerisinde değerlendirilecekleri hükme bağlandığından Ziraat Fakültelerinin bu bölümlerinden mezun olanlar ilan edilen tablodaki Gıda ve Su Ürünleri bölümlerinden tercihte bulunacaklardır.

12- İl Müdürlüklerinin merkez birimleri için yapılacak atama işlemleri İl Müdürlüğü emrine yapılacak olup ilgililerin şube müdürlükleri bazındaki görev yerleri daha önce çalıştıkları birimler ve norm kadroları esas alınarak Valiliklerce (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) belirlenecektir.

13- Anılan Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “(e) ve (f) bendlerine göre atamaları düzenlenen personel, bu bent çerçevesinde atama müracaatında bulunamaz” hükmüne uygun müracaat yapılması gerekmekte olup, buna uymayan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

14- Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının değişik (e) bendi ve 20.01.2010 tarih ve 001473 sayılı yazımıza istinaden Ağustos-Eylül döneminde İl içi atama yapacak olan İl Müdürlükleri, tekerrüren yapılabilecek olan boş kadro ilan ve atamalarını önlemek için, Genel Müdürlüğümüz tarafından açıklanan boş kadro ilanlarını da dikkate alarak gerekli değerlendirme ve işlemleri usulüne göre ve süresi içerisinde yapacaklardır. Uygulamanın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için yukarıda belirtilen hususlara titizlikle uyulması gerekmektedir.

Bilgilerinizi, gereğini ve ilgililere duyurulması hususunu önemle rica ederim.

Dr. Nusret Yazıcı

Kaynak: http://www.memurlar.net/haber/671644/tarim-bakanligi-2017-tayinlerine-yonelik-genelgeyi-yayimladi.html?utm_source=headlines

Bir Cevap Yazın