Tarım sektörüne Ar-Ge desteği

0
1277

Bakanlığın, ”Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliği”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Bakanlık ve tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri ve özel sektör tarafından yürütülen, sonuçları doğrudan uygulamaya aktarılabilecek ar-ge projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Buna göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca desteklenecek ar-ge projelerini, oluşturulacak Kurul belirleyecek. Kurul, Bakanlık Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürü (TAGEM), Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürü (TÜGEM), Koruma ve Kontrol Genel Müdürü, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürü, üniversitelerin ilgili fakültelerinden iki öğretim üyesi, TÜBİTAK, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ve Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden birer temsilci olmak üzere başkan dahil 11 üyeden oluşacak.

Kurul, ar-ge önceliklerinin yıllık olarak belirlenmesi, önceki yıllarda imzalanmış olan ar-ge sözleşmelerinden doğan 2009-2010 yıllarına ilişkin mali yükümlülükleri de dikkate almak kaydıyla 2011 yılı bütçe ödeneğini aşmamak üzere projelere verilecek destek miktarının belirlenmesi, devam eden projelerin revizyonu, durdurulması, kapatılması ve süre uzatımının karara bağlanması, projelere ilişkin ödeme kararlarının alınması gibi görevleri yürütecek.

Oluşturulacak Bilim Kurulu da yeni projeleri bilimsel yönden, materyal ve metot açısından incelemek, proje tekliflerini bakanlık ve sektör ihtiyaçları açısından incelemek, projeleri ar-ge niteliği açısından incelemek, projeleri yürütüleceği yer, altyapı ve proje ekibinin yeterliliği açısından incelemek, proje sonuçlarının uygulamaya aktarılabilirliğini incelemek gibi konularda görev yapacak.

Proje başvuru dönemi ve Kurul tarafından karar verilen ar-ge öncelikleri Kurul sekretaryası tarafından ilan edilecek. Yeni teklif projeler, ilanda belirtilen süre içinde TAGEM’e iletilecek.

Desteklenmesine karar verilen projeler için, proje yürütücüsü ile TAGEM Genel Müdürü arasında sözleşme imzalanacak. Kabul edilen projenin, formata ve sözleşmeye uygun şekilde yürütülmediği tespit edilmesi halinde projeye verilen destek, sekretaryanın önerisiyle Kurul tarafından iptal edilebilecek.

Destek ödemeleri, Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden, proje gelişme ve sonuç raporunun Kurul tarafından kabul edilmesini müteakip aktarılacak.

-PROJE BÜTÇESİNDEN DESTEKLENECEK HARCAMALAR-

Tebliğde proje bütçesinden desteklenecek harcamalar şöyle sıralandı:

”Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımlar. Dayanıklı taşınır malzeme ve sarf malzemeleri. Araştırmanın gerektirdiği tohum, ilaç, gübre, hormon vb. girdi alımları. Anket, deneme, analiz, danışmanlık vb. girdi alımları. Projede kullanılan cihazların bakım-onarım giderleri. Yurt içi seyahat giderleri, nakliye giderleri.”

Her türlü kar, faiz, sermaye kullanım maliyeti, promosyon malzemesi, pazarlama ve ticari amaçlı reklam giderleri, ısıtma, aydınlatma, haberleşme ve su giderleri, proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer harcamalar ile yurt dışı seyahat giderleri de desteklenmeyecek giderler arasında yer aldı.

Destekleme ödemesinden yararlanmak üzere gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar ar-ge desteğinden mahrum bırakılacak. Haksız yere destekleme ödemesinden yararlandığının tespit edilmesi halinde ödenen miktar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde haksız ödemeye neden olan belgeleri düzenleyen gerçek/tüzel kişilerden geri alınacak.

Bu tebliğin yürürlüğe girmesiyle 6 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Araştırma-Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Bir Cevap Yazın