Tarımsal danışmanlık hizmetlerine destek

0
828
Tarımsal danışmanlık hizmetlerine destek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kuruluşlara, tarım danışmanı için yıllık 35 bin lira olmak üzere 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla destek ödemesi yapılacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ‘Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliği’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak işletmelere bu hizmeti verecek tarım danışmanı ile kuruluşlar ve sorumlulukları, desteklemeye başvuracak kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemenin geri alınması ve desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak işletmeler, bakanlığın kayıt sistemlerine kayıtlı olmak zorunda kılındı. Ayrıca tebliğde bu işletmelerin bazı üretim kriterlerini yerine getirmesine ilişkin zorunluluklar tanımlandı.

Bakanlık tarafından yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan üretici örgütü, ziraat odası ve bunların şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde çalıştırdıkları en fazla 5 tarım danışmanı için ödeme gerçekleştirilecek.

Ödemeler iki parça halinde olacak

Her kuruluşa bir tarım danışmanı için yıllık 35 bin lira olmak üzere 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra 17 bin 500 lira ve 30 Ekim 2018 tarihinden sonra 17 bin 500 lira olmak üzere iki dilim halinde Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenecek.

Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki kadın tarım danışmanının doğum yapması ve durumu doktor raporu ile belgelemesi şartıyla, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşun talep etmesi durumunda, 52 haftalık hizmet sunumunun en az 36 haftalık süresinde tarımsal danışmanlık hizmeti sunmaları halinde, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşa bu tarım danışmanı için 23 bin 300 lira ödeme yapılacak.

AMAÇ

MADDE 1– (1) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlara yetki verilmesi ile çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Üretici örgütleri/ziraat odaları, dernek/vakıflar, şirketler, serbest tarım danışmanlarınca yerine getirilecek tarımsal danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesinde; görev, sorumluluk, izleme, değerlendirme, denetim görevleriyle ilgili usul ve esasları kapsar.

  

Dayanak

MADDE 3- (1) 5488 Sayılı Tarım Kanunu ile 08.09.2006 tarih ve 26283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu uygulama esaslarında geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Dernekler/vakıflar: Sivil toplum örgütlerinden, tarım danışmanı istihdam etmek suretiyle danışmanlık hizmeti vermek üzere tarımsal işletme sahipleri veya çiftçiler tarafından ilgili mevzuata göre kurulan tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,

c) Genel Müdürlük: Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

ç) İl/ilçe müdürlüğü: Tarım il ve ilçe müdürlüklerini,

d) Serbest tarım danışmanı: Kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunan, sertifika sahibi kişileri, 

e) Şirket: Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına ve tarımdan girdi alan kuruluşlara ve çiftçilere tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin düzenlenmesine dair yönetmelik hükümleri çerçevesinde yetkilendirilen tüzel kişiliğe haiz tarımsal danışmanlık şirketlerini,

f) Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin düzenlenmesine dair yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri, 

g) Tarımsal danışmanlık hizmetleri: Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, şirketler ve serbest tarım danışmanlarınca, tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetleri,

ğ) Üretici örgütleri: Sivil toplum örgütlerinden tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri ve bunların üst birliklerini,

h) Yetki belgesi: Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getiren kişi ve kuruluşların tarımsal danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten tarımsal danışmanlık yetki belgesini,

ı) Yönetici: Şirketlerde faaliyetlerin yürütülmesini sağlayan, Bakanlık teşkilatı yayım birimlerinde en az 2 yıl süre ile yöneticilik yapmış olan veya uzman tarım danışmanı kişiyi, bulunmaması durumunda tarım danışmanı veya teknisyen/tekniker tarım danışmanı kişiyi,

i) Yönetmelik: Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin düzenlenmesine dair yönetmeliği,  

j) Ziraat odaları: İlgili Kanuna göre kurulmuş olan ve çiftçilerin üye oldukları meslek kuruluşlarını,

ifade eder.

Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilecek kuruluşlar

MADDE 5- (1) Tarım danışmanı istihdam eden üretici örgütleri, ziraat odaları ve bunların üst birlikleri,

(2) Tarım danışmanı istihdam eden dernekler ve vakıfları,

(3) Sözleşme karşılığında çiftçilere veya üretici örgütlerine tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve tarım danışmanı istihdam eden şirketler.

Bir Cevap Yazın