Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerine destekleme ödemeleri

0
1212

ParaTARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMELERİ -TARIMSAL İŞLETMELERE 500 LİRA TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILACAK

ANKARA (A.A) – Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, danışmanlık hizmeti satın alabilecek tarımsal işletmeler, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti satın alınacak kişi ve kuruluşlar, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları belirledi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ”Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ” bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları, tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları, tarımsal danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanları tarımsal danışmanlık hizmeti verecekler. Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemi ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine kayıtlı olan tarımsal işletmeler danışmanlık hizmeti satın alacak.

Ayrıca örtü altında en az 3 dekar, bağ-bahçede en az 10 dekar, tarla ziraatında kuruda en az 100 dekar, suluda en az 50 dekar alanda üretim yapan, hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az 20 baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az 50 baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az 100 küçük baş hayvana, en az 50 adet arı kolonisine ve su ürünleri üretim tesisine sahip olanlar da danışmanlık hizmetinden yararlanacak.

İlgili Yönetmelik ve Uygulama Esasları kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan ve bu tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre başvuran tarımsal işletmelere 500 lira tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılacak.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinden (TYDD) faydalanmak isteyen tarımsal işletmeler, tebliğin yayımı tarihinden itibaren 60 gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmek zorundalar.

Çiftçi Kayıt Sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmayan tarımsal işletmeler, gerekli belgelerle birlikte süresi içinde başvurmayanlar, TYDD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan kişilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge ibraz edenler, kamu tüzel kişileri ve birden fazla ilde tarımsal üretim yapan ile kayıt sistemine, kayıtlı olduğu il/ilçe dışında başka yerde TYDD’ye müracaat eden tarımsal işletmeler desteklemeden yararlanamayacaklar.

Tarımsal desteklemelerin herhangi birinden men edilmiş olanlar, men edildiği süre boyunca, tarımsal danışmanlık hizmet faturası veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzu Genel Müdürlüğün belirlediği tarihe kadar il/ilçe müdürlüğüne teslim edilmeyenler, tarım danışmanı, tarım yayımcısı veya geçici tarım danışmanı belgesine sahip olan kişiler aynı zamanda tarımsal işletme sahibi ise sahip olduğu sertifika bölümünde tarımsal danışmanlık hizmeti alarak TYDD’den faydalanamayacaklar. Oniki aydan daha az süreli tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti alanlar da desteklemeden yararlanamayacaklar arasında bulunuyor.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyerek haksız yere TYDD ödenmesine neden olanlar ile haksız yere TYDD ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli cezai ve diğer kanuni işlemler uygulanacak.

Bir Cevap Yazın