TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/41)

0
1179
danışman

Tebliğ İndir

12 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28321

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

 

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME

ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2012/41)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

 

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğ, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

 

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, desteklemeye başvuracak kişi ve kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğ 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 9 uncu maddesi, 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ve 16/4/2012 tarihli ve 2012/3106 sayılı 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 8 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve kısaltmalar

 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AKS belgesi: İl/ilçe müdürlüğü onaylı AKS’den alınan belgeyi,

b) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Arıcıların “Arılık ve Koloni Bildirim Formu” beyanına istinaden il müdürlükleri tarafından tutulan kayıt sistemini,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Başkanlık: Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığını,

d) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

e) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,

f) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

g) Belge: Yönetmelik hükümlerine göre kişilere verilen Geçici Tarım Danışmanı Belgesini,

ğ) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresinde tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

h) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını ve buna bağlı kayıt sistemlerini,

ı) ÇKS belgesi: Tarımsal işletmelerin 2011 veya 2012 yılı üretim sezonu bilgilerini içeren, il/ilçe müdürlüğü onaylıÇKS’den alınan belgeyi,

i) Gelir makbuzu: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren dernek/vakıf, üretici örgütü ve ziraat odalarınca, tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun makbuzu,

j) Hayvan kayıt sistemi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı Turkvet veri tabanını,

k) Hizmet alım/satım faturası: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlarca, tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun faturayı,

l) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

m) İl teknik komitesi: Yönetmelik ile her ilde oluşturulan tarımsal yayım ve danışmanlık il teknik komitesini,

n) Koyun-keçi kayıt sistemi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre oluşturulan kayıt sistemini,

o) Merkez teknik komitesi: Yönetmelik ile merkezde oluşturulan tarımsal yayım ve danışmanlık merkez teknik komitesini,

ö) Pasaport: Hayvanlar kulak küpesi ile tanımlanıp veri tabanına işlendikten sonra hayvan hakkında gerekli bilgileri içeren ve bilgisayardan il ve ilçe müdürlüğü tarafından çıktısı alınarak hayvan sahibine verilen belge veya listeyi,

p) Serbest meslek makbuzu: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren serbest tarım danışmanınca, tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun makbuzu,

r) Serbest tarım danışmanı: Kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,

s) Sertifika: Yönetmelik hükümlerine göre kişilere verilen Tarım Danışmanı Sertifikasını,

ş) Sivil toplum örgütleri: Tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif, birlik, dernek ve vakıflar ile gönüllü kuruluşları,

t) Su ürünleri kayıt sistemi (SKS): Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Çiftçi Kayıt Sisteminin bir alt bileşeni olan kayıt sistemini,

u) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeyi,

ü) Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,

v) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları: Sivil toplum örgütlerinden, tarım danışmanı istihdam etmek suretiyle danışmanlık hizmeti vermek üzere tarımsal işletme sahiplerince, ilgili mevzuata göre kurulan ve yetki belgesine sahip tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,

y) Tarımsal danışmanlık hizmetleri: Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, şirketler ve serbest tarım danışmanlarınca, tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetleri,

z) Tarımsal danışmanlık şirketi: Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve yetki belgesine sahip danışmanlık şirketini,

aa) Tarımsal işletme: Üretim faktörlerini kullanarak, bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu tarımsal faaliyete ilave olarak işleme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan işletmeyi,

bb) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği (TYDD): Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunduğu her tarımsal işletme için ödenen desteği,

cc) Uygulama esasları: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esaslarını,

çç) Üretici örgütleri: Yetki belgesine sahip, sivil toplum örgütlerinden tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri ve bunların üst birliklerini,

dd) Yetki belgesi (TDYB): Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getiren kişi ve kuruluşların tarımsal danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten tarımsal danışmanlık yetki belgesini,

ee) Yönetmelik: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliği,

ff) Ziraat odaları: 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununa göre kurulmuş, çiftçilerin üye oldukları ve yetki belgesine sahip meslek kuruluşlarını,

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tarımsal Danışmanlık Hizmetine İlişkin Genel Hükümler

 

Tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmeler ve sorumlulukları

MADDE 5 – (1) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alacak tarımsal işletmeler aşağıdaki koşulları sağlamak zorundadır.

a) Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine kayıtlı olmak,

b) Aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlamak,

1) Örtü altında en az üç dekar alanda üretim yapmak,

2) Bağ-bahçede en az on dekar alanda üretim yapmak,

3) Tarla ziraatında; kuruda en az yüz dekar veya yarısından fazlası kuru olmak kaydıyla kuru ve sulu toplam en az yüz dekar, suluda en az elli dekar alanda üretim yapmak,

4) Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az onu sağmal olmak kaydıyla en az yirmi büyük baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az elli baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az yüz küçükbaş hayvana sahip olmak,

5) Arıcılıkta en az elli adet arı kolonisine sahip olmak,

6) Su ürünleri üretim tesisine sahip olmak.

(2) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelerin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar ile en az on iki aylık sözleşme imzalamış olmak,

b) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alma,

c) İnceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve belgeleri ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak,

gerekir.

Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar ile sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları,

b) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,

c) Tarımsal danışmanlık şirketleri,

ç) Serbest tarım danışmanları.

(2) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, Başkanlıkça hazırlanan hizmet sözleşmelerini esas alarak tarımsal işletmeler ile sözleşme imzalar.

b) Hizmet sözleşmelerinin her sayfası taraflarca paraflanır ve sözleşme süresi en az on iki aydır.

c) Bu Tebliğ yayımlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2011 yılı TYDD’den faydalanmamış olan tarımsal işletmelerin sözleşmeleri 31/12/2012 tarihini kapsamak kaydıyla geçerli olacaktır. Bu Tebliğ yayımlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2011 yılı TYDD’den faydalanmış olan tarımsal işletmelerin sözleşme süreleri, eski sözleşmenin bitimi tarihinden başlayarak en az on iki aydır.

ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğde yer alan hükümler doğrultusunda sunulmalıdır.

d) Bakanlıkça bir dilimi veya tamamı ödenmiş olan TYDD’nin bu Tebliğde belirtilen hükümler doğrultusunda geri alınmasına karar verilmesi durumunda, TYDD olarak alınan tutar ilgili hesaba yatırılmak suretiyle iade edilir.

e) İnceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve belgeler ibraz edilmek üzere hazır bulundurulur.

f) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesinin, mücbir sebeplerden dolayı tek taraflı veya karşılıklı feshedilmesi durumunda, bu durum on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne bildirilir.

g) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki tarım danışmanının mücbir sebeplerden dolayı görevinden ayrılması halinde aynı nitelikteki danışman on beş gün içinde ikame edilir ve ikame edilen tarım danışmanına ait bilgi/belgeler on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Yeni tarım danışmanı için düzenlenen TYDD başvurusunda bulunan kişi veya kuruluşun hizmet sunduğu tarımsal işletmelere ait icmal (Ek-3) bir hafta içerisinde ilçe müdürlüğünden il müdürlüğüne, iki hafta içerisinde il müdürlüğünden Başkanlığa gönderilir.

(3) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların hizmet verebileceği il ve ilçe sınırları ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Serbest tarım danışmanları, tarımsal danışmanlık dernek ve vakıfları; sadece bulundukları il sınırları içerisinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

b) Tarımsal danışmanlık şirketleri; bulundukları il sınırları dışında başka il veya ilçede ancak şube açmak şartıyla tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

c) Üretici örgütleri; bulundukları il sınırları dışındaki yetkilendirilmiş birimleri aracılığı ile tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

ç) Ziraat odaları; ilgili mevzuatlarına uygun olarak bulundukları ilçe veya hizmet verdiği çiftçilerin bulunduğu ilçe sınırları dahilinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

(4) Kendi adına veya kuruluşta çalışan tarım danışmanları, sertifikalarını Yönetmelikte belirtilen ilgili hükümlere göre vize ettirirler. Aksi durumda kendi namlarına veya kuruluşta tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veremez, tarımsal işletmeler ve tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar ile sözleşme imzalayamazlar.

Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların denetlenmesi

MADDE 7 – (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi için ilde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü, ilçede İlçe Müdürü başkanlığında üç kişilik bir komisyon oluşturulur. Komisyonun oluşumunda, varsa Tarım Yayımcısı Sertifikasına sahip olan kişiler öncelikle görevlendirilir.

b) Komisyon, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları şikâyet, ihbar gibi olağan dışı durumlarda yapılacak denetimler hariç altı ayda bir olmak üzere, bu Tebliğin uygulama süresince en az yılda iki defa denetler.

c) Komisyon, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları, Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğe göre denetleyerek denetim raporu düzenler.

ç) İl Müdürlüğünde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü başkanlığında oluşturulan komisyon, İl Müdürü kararı ile ilçelerde de ayrıca denetleme yapabilir.

d) Komisyon, denetimler sırasında, denetlenen kişi veya kuruluştan tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelerin en az %5’i ile görüşme yapar ve tutanak düzenler.

e) Denetim sonucu haklarında olumsuz rapor tutulan kişi ve kuruluşların durumları İl Teknik Komitesinde görüşülüp, Yönetmelik ve Uygulama Esasları ile bu Tebliğde belirtilen hususlar dikkate alınarak karara bağlanır. Bu kararlara itiraz, Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre yapılır.

f) Denetleme sonucu haklarında olumsuz rapor tutulan kişi ve kuruluşların TYDD ödemeleri denetleme süreci sonuçlanıncaya kadar il müdürlüğünün talebi ile Başkanlıkça durdurulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru İşlemleri ve Belgeler

 

Başvuracak kişi ve kuruluşlar ile istenecek belgeler

MADDE 8 – (1) Tarımsal işletmeler ile imzalanan sözleşmelere istinaden bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişi ve kuruluşlar TYDD’ye başvurabilir.

(2) TYDD’ye başvuracak kişi ve kuruluşlar adına başvuru yapmaya aşağıdaki kişiler yetkilidir.

a) Serbest tarım danışmanı,

b) Ziraat Odası Başkanı,

c) Birlik Başkanı,

ç) Kooperatif Başkanı,

d) Tarımsal Dernek Başkanı,

e) Tarımsal Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı,

f) Tarımsal danışmanlık şirketinin Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen şirket yetkilisi.

(3) Başvuru sırasında istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) TYDD Başvuru Formu ve Taahhütname (Ek-1),

b) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların, bünyesindeki her danışman için, Uygulama Esaslarının “Hizmet verilecek tarımsal işletme sayısı ve tarımsal işletme ziyaretleri” başlığını düzenleyen 17 ncimadde hükümleri doğrultusunda, hizmet verdikleri tarımsal işletme sayısını belirten, TYDD başvurusunda bulunan kişi veya kuruluşun hizmet sunduğu tarımsal işletmelere ait icmal (Ek-3),

c) Her tarımsal işletme için, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi/kuruluşlarla yapılan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi,

ç) Serbest tarım danışmanı, ziraat odası, üretici birliği, kooperatif, tarımsal danışmanlık şirketi, tarımsal dernek ve vakıfın SGK prim borcu olmadığına dair ilgili kurumdan aldığı belge,

d) Serbest tarım danışmanı, ziraat odası, üretici birliği, kooperatif, tarımsal danışmanlık şirketi ve vergi mükellefiyeti olan tarımsal dernek ve vakıfın vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumdan aldığı belge,

e) Hizmet verdiği tarımsal işletmeler adına düzenlenen ve tutarı her bir işletme için 600 TL’den az olmayan fatura veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzu,

f) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen TYDD başvurusunda bulunacak kişiler için başvuru yapabileceğine dair alınan yönetim kurulu/yetkili kurul kararı onaylı sureti,

g) Tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği işletmenin tipine göre, her işletme için aşağıdaki belgelerden biri veya birkaçı;

1) ÇKS Belgesi,

2) AKS belgesi,

3) Örtü altı kayıt sistemi belgesi,

4) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi,

5) Hayvan pasaportlarının veya listelerinin il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti,

6) Koyun/keçi kayıt sisteminden alınan belge/liste.

Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askı işlemleri

MADDE 9 –(1) Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askı işlemlerine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) TYDD’den faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte, yetki belgesi aldığı il/ilçe müdürlüğüne başvurur.

b) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerine destekleme ödemesi yapılmasına dair tebliğ kapsamında destekleme ödemesi yapılacak kişi veya kuruluşlara ait ilçe icmali (Ek-4) ve tarımsal yayım ve danışmanlık desteğine başvuran kişi/kuruluşun hizmet sunduğu tarımsal işletmelere ait ilçe icmali (Ek-6), il/ilçe müdürlüklerinceTYDD’ye son başvuru tarihinden on beş gün sonra askıya çıkarılır. İcmaller on gün süreyle askıda bırakılır. Askıya çıkma ve indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince yapılan itirazlar en geç iki gün içerisinde il teknik komitesi tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve kabul edilen değişiklikler icmale işlenerek kesinleşmiş Ek-4 ve Ek-6 icmalleri alınır. Herhangi bir itiraz olmadığı takdirde icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

c) İcmalleri askıya çıkarma ve indirme tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi halinde icmalleri askıya çıkarma ve indirme işlemi resmi tatili takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir.

ç) Kesinleşmiş icmallerde yer alan TYDD başvuru sayıları, itirazların değerlendirilmesini müteakip beş gün içinde yazılı ve elektronik olarak Başkanlığa gönderilir.

d) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kayıt sistemlerinde yapılacak güncellemeler TYDD ödemesine esas olmaz.

e) TYDD’ye başvurmuş olan kişi ve kuruluşlardan, il/ilçe müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarca Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında yapılan denetleme ve inceleme sonucu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde tanımlanan cezalardan iki uyarı veya üstü ceza verilmiş kişi ve kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.

f) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi herhangi bir nedenden dolayı tek taraflı veya karşılıklı fesh edilen tarımsal işletmeler il/ilçe icmalinden çıkartılır.

(2) Teminat alınması ve icmallerin Başkanlığa gönderilmesi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

a) İl icmali Başkanlığa gönderilmeden önce, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar hizmet verdiği tarımsal işletmeler için ödenecek olan, toplam TYDD tutarının %10’u kadar süresiz banka teminat mektubunu il müdürlüğüne teslim eder veya hizmet verdiği tarımsal işletmeler için ödenecek olan, toplam TYDD tutarının %5’i kadar tutarı il müdürlüğünün açtığı hesaba yatırır. İl müdürlüğü tarafından teyidi alınan kesin teminat mektupları muhafazası için Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilir.

b) Teminat mektuplarının toplam tutarı, ödenecek olan toplam TYDD tutarının %10’undan az olmamak kaydıyla T.C. Ziraat Bankası ve/veya diğer bankalardan, birden fazla kesin teminat mektubu alınabilir.

c) Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ve on ikinci ayın sonunda il/ilçe müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarca altı ayda bir yapılan denetimi müteakip, bu Tebliğin uygulama süresince iki defa olmak üzere kesinleşmiş Ek-4 ve Ek-6 icmalleri ilçe müdürlüğünden il müdürlüğüne 5 gün içinde, kesinleşmiş Ek-5 ve Ek-7 icmalleri il müdürlüğünden Başkanlığa 10 gün içinde yazılı ve elektronik olarak gönderilir.

ç) Başkanlığa gönderilen Ek-5 İl icmalleri ödeme işlemleri yapılmak üzere, ilgili birime gönderilir.

d) Ödemeler, Bakanlık tarafından, gerekli kaynağın bankaya aktarılmasını müteakip, Banka tarafından yapılır.

Ödeme

MADDE 10 –(1) Yönetmelik ve Uygulama Esasları kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alan her tarımsal işletme için, hizmet aldığı kişi veya kuruluşlara 600 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılır.

(2) Her tarımsal işletme için yıllık 600 TL TYDD, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ay ve on ikinci ay sonunda, 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla iki dilim halinde 400 TL ve 200 TL olarak Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenir.

(3) Tarımsal işletme birden fazla kişi ve/veya kuruluştan hizmet aldığı takdirde, yazılış sırasına göre olmak üzere, sözleşme tarihi, üyelik durumu, işletmenin ağırlıklı tarımsal faaliyeti ile tarımsal danışmanlık hizmetinin uyumu ve başvuru tarihine göre il/ilçe müdürlüğünün, belirlediği bir kişi veya kuruluşa ödeme yapılır.

(4) Ödeme tarihleri kaynak durumuna göre Bakanlıkça belirlenir. TYDD ödemeleri 2012 yılı bütçesinden karşılanır. Kaynak yetersizliği nedeni ile yapılamayan TYDD ödemeleri bir sonraki yıl bütçesinden yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İl Teknik Komiteleri

 

İl Teknik Komitelerinin görevleri

MADDE 11 – (1) İl Teknik Komiteleri aşağıdaki görevleri yapar.

a) İl Teknik Komitesi il düzeyinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmet sunumunun kalite ve verimliliğini artırmak, hizmet sunumundaki aksaklıkları ortadan kaldırmak için ilgili mevzuata uygun her türlü tedbir ve kararı alır.

b) İl Teknik Komitesi tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların TYDD’ye başvurularını sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

c) İl Teknik Komitesi il düzeyinde tarımsal danışmanlık hizmet sunumu ve TYDD ile ilgili her türlü işlemi denetlemek üzere gerek görürse, il müdürlüklerinden Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü başkanlığında oluşturulan denetleme komisyonunu görevlendirebilir.

ç) İl Teknik Komitesi gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli idari ve hukuki işlemleri yapmaya yetkilidir ve alınan kararların uygulanması yönünde komite başkanı aracılığı ile ilgili mercilere girişimde bulunur.

d) İl Teknik Komitesi haksız yere TYDD’den yararlandığı tespit edilen kişi/kuruluşların beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamasını değerlendirir ve karara bağlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden il/ilçe müdürlüğü de, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.

e) İl Teknik Komitesi bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl Teknik Komitesinin kararlarına yapılan itirazlar Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Merkez Teknik Komitesi tarafından değerlendirilir ve kesin olarak karara bağlanır.

Desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 12 – (1) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Uygulamaya ilişkin inceleme ve denetimler Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Destekleme uygulamaları, inceleme ve denetimin yanı sıra ilgili mevzuatın öngördüğü her türlü denetime tabidir.

(3) Bu denetimler sırasında, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların, tarımsal işletme sahiplerinin, bilgilerde gerçeğe aykırı beyan veya verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, ilgili memurlar hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. Bakanlık, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Desteklemeden Yararlanamayacaklar ile Desteklemenin Geri Alınması

 

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 13 – (1) Aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlar TYDD ödemesinden faydalanamaz.

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar, çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmayan tarımsal işletmeler,

b) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişi/kuruluşlardan, istenen belgelerle birlikte, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yer ve süre içerisinde başvurmayanlar,

c) TYDD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan kişilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge ibraz edenler,

ç) Kamu tüzel kişileri,

d) Men edildiği süre boyunca, tarımsal desteklemelerin herhangi birinden men edilmiş olan tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar,

e) Men edilen bir tarımsal işletmenin men edildiği süre boyunca, bu tarımsal işletmeye hizmet sunan kişi ve kuruluşlar,

f) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce, Başkanlık kayıtlarına girmiş ve dosyasında eksiği olmayan yetki belgesi başvuruları hariç, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten sonra Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi alan kişi/kuruluşlar,

g) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında yapılan inceleme ve denetleme sonrası Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen yetki belgesinin geçici iptali cezası alan kişi/kuruluşlar ile bu Tebliğ kapsamında yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen cezalardan iki uyarı veya üstü ceza alan kişi/kuruluşlar,

ğ) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi iptali cezası alan serbest tarım danışmanı ile kuruluşun ortak ve sahibi ile kuruluşta görevli yöneticinin, cezanın verildiği tarihten sonra görev aldığı tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar,

h) Tarım danışmanı, tarım yayımcısı veya geçici tarım danışmanı belgesine sahip olan kişiler aynı zamanda tarımsal işletme sahibi ise, sahip olduğu sertifika bölümünde tarımsal danışmanlık hizmeti alıyorsa bu tarımsal işletme için tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar,

ı) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar, ölüm hali hariç on iki aydan daha az süreli tarımsal danışmanlık hizmeti sundukları tarımsal işletmeler,

i) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar ile tarımsal işletme arasında imzalanan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmelerinin herhangi bir nedenden dolayı karşılıklı ve/veya tek taraflı fesih edilmesi durumunda İl Müdürlüğünün uygun raporu ile bu işletme için, hizmet sunan kişi/kuruluşlar.

Desteklemenin geri alınması ve teminatın iadesi

MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda bir dilimi veya tamamı ödenmiş olan TYDD, 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümlerine göre geri alınır.

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların il/ilçe müdürlüğünde oluşturulan komisyonlar ve Başkanlıkça yapılacak inceleme ve denetimler sonrası bu Tebliğ kapsamında yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen cezalardan iki uyarı veya üstü ceza alan kişi/kuruluşlara yapılan TYDD ödemesi,

b) Tarımsal işletme ile imzalanmış olan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi herhangi bir nedenden dolayı karşılıklı veya tek taraflı, il müdürlüğünün uygun raporu ile fesh olursa bu tarımsal işletme için ödenmiş olan TYDD,

c) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi iptali cezası alan serbest tarım danışmanı ile kuruluşun ortak ve sahibi ile kuruluşda görevli yöneticinin ve cezanın verildiği tarihten sonra görev aldığı diğer tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşa ödenen yılı TYDD,

ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara, ölüm hali hariç, on iki aydan daha az süreli tarımsal danışmanlık hizmeti sundukları tarımsal işletmeler için ödenen TYDD,

geri alınır.

(2) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanının bu Tebliğ kapsamında yapılan hizmet sunumu süresi içerisinde ölümü halinde, ödenmiş olan TYDD geri alınmaz.

(3) TYDD son ödemesinin gerçekleşmesini takiben tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşun, SGK prim borcu ile vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan aldığı belgeler ile birlikte il müdürlüğüne müracaatı halinde teminat mektubu veya hesaba yatırılan tutar kendisine iade edilir. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşa ödenen TYDD’nin herhangi bir nedenle geri alınması durumunda öncelikle teminattan mahsup edilir.

İdari yaptırımlar

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar.

(2) Yükümlülüklerini yerine getirmeyerek haksız yere TYDD ödenmesine neden olanlar ile haksız yere TYDD ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli cezaî ve diğer kanunî işlemler yapılır.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bu Tebliğ hükümlerine aykırı olarak haksız yere TYDD ödemesinden yararlananlar hakkında 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır, alınan teminat mektubu veya il müdürlüğü adına açılmış olan hesapta bulunan miktar Hazine adına irat kaydedilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

EK-1

 

 

 

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ

BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAME

……………………………İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne

 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esasları kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti sunacağım ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/41) de belirtilen şartları taşıyan tarımsal işletmeler için ödenecek tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinin T.C. Ziraat Bankasında açılan/açılacak ……………………….hesabıma /hesabına aktarılması için gereğini arz ederim.

Bu dilekçe ve eklerinde ayrıntılı olarak verdiğim belge ve bilgilerin doğruluğunu, tarımsal danışmanlık hizmetini Yönetmelik ve Uygulama Esaslarında belirtilen hususlar doğrultusunda tarımsal işletmelere en az on iki ay süre ile vereceğimi, desteği Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamındaki usullere göre alacağımı ve haksız yere TYDD ödemesinden yararlandığımın tespit edilmesi halinde, yapılan ödemeleri, 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesine göre geri ödeyeceğimi, “BEYAN ve TAAHHÜT” ederim. ……/……./20..

 

Adresi

Telefon

Adı ve Soyadı

Unvanı

Yetkili Kaşe ve Mühür

İmza

 

EKLER:

1-Ek-2

2-T.C. Ziraat Bankası Şubesi/Tarımsal Bankacılık Şubesi Hesap Cüzdanı sureti

3-Kuruluş için başvuru yapmaya yetkili olduğuna dair belge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK- 2

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ BAŞVURUSUNDA BULUNAN KİŞİ VEYA KURULUŞA AİT BİLGİ FORMU

Kişi veya Kuruluşun

Adı

Yetki Belgesi Numarası

……………………………………………………

…………………………………………………….

T.C. Kimlik No/Vergi No
           
TYDD Başvuru Yapan Kişinin

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

……………………………………………………

           
T.C. Ziraat Bankası Şube, Adı, Kodu, ID ve IBAN Numarası……………… / ………………/ ……………

 

Yetkili Kaşe Mühür

İmza

(Kişi/Kuruluş)

 

 

 

EK-3

TYDD BAŞVURUSUNDA BULUNAN KİŞİ VEYA KURULUŞUN HİZMET SUNDUĞU TARIMSAL İŞLETMELERE AİT İCMAL

İl :

İlçe :

Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Sunan Kişi veya Kuruluşun Adı………………………………………………………………
TDYB Numarası………………………………………………………………
Tarım Danışmanı Sertifika/Belge Numarası………………………………………………………………
Tarım Danışmanı Sertifika/Belge Bölümü………………………………………………………………

TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNULAN TARIMSAL İŞLETMENİN

S. NoAdı ve SoyadıTC Kimlik NoKayıt Sistemi TürüKayıt Sistemi NoBucakKöyİşletme TipiDanışmanlık Hizmeti Verilen alan(da)/adet/koloni/tonSözleşme Başlangıç ve Bitiş

Tarihi

          
          
          

 

İl/İlçede tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği toplam işletme sayısı:
Diğer İl/İlçede tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği toplam işletme sayısı:
Tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği toplam işletme sayısı:

Yetkili Kaşe, İmza ve Mühür
…./…./20..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-4

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ KAPSAMINDA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILACAK KİŞİ veya KURULUŞLARA AİT

………………………. İLÇE İCMALİ

İl:İlçe:Dönem :

S. NoTC Kimlik NumarasıVKNAdı*SoyadıBanka Şubesi

Adı

Şube

ID

Banka Şube KoduIBAN

Numarası

Tarımsal İşletme SayısıToplam Destekleme Tutarı(TL)
           
           
           
           
           
Toplam TYDD Başvuran Kişi/Kuruluş Sayısı: Toplam:  

*Kişi veya kuruluş adı

Yukarıda bilgileri yazılı kişi/kuruluşa hizalarında kayıtlı miktarların 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/41) gereğince ödenmesi uygundur.

 DüzenleyenOnaylayan
Adı ve Soyadı  
Unvanı İlçe Müdürü/Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü
Tarih  
İmza  

 

 

EK-5

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ KAPSAMINDA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILACAK KİŞİ veya KURULUŞLARA AİT

…………………. ……. İL İCMALİ

İl:Dönem :

S. NoTC Kimlik NumarasıVKNAdıSoyadıBanka Şubesi

Adı

Şube

ID

Banka Şube KoduIBAN

Numarası

Tarımsal İşletme SayısıToplam Destekleme Tutarı(TL)
           
           
           
           
           
Toplam TYDD Başvuran Kişi/Kuruluş Sayısı: Toplam:  

Yukarıda bilgileri yazılı kişi/kuruluşa hizalarında kayıtlı miktarların 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/41) gereğince ödenmesi uygundur.

 DüzenleyenKontrol EdenOnaylayan
Adı ve Soyadı   
Unvanı Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürüİl Müdürü
Tarih   
İmza   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-6

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİNE BAŞVURAN KİŞİ/KURULUŞUN HİZMET SUNDUĞU TARIMSAL İŞLETMELERE AİT ………………………………………………İLÇE İCMALİ

Dönem:

S. NoTarımsal İşletmeninTarımsal Danışmanlık Hizmeti Sunan Kişi veya Kuruluşun
TC Kimlik NoAdı SoyadıİlçesiBucakKöyİşletme TipiAlan(da)/Adet

Koloni/Ton

TDYB NumarasıStatüsüSertifika/Belge Numarası
           
           
           
           
               
                  

İMZAİMZA
Düzenleyenİlçe Müdürü/ Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü
…./…./20..…/…./20..

 

 

EK-7

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİNE BAŞVURAN KİŞİ/KURULUŞUN HİZMET SUNDUĞU TARIMSAL İŞLETMELERE AİT …………………………………………İL İCMALİ

Dönem:

S.NoTarımsal İşletmeninTarımsal İşletmeninTarımsal Danışmanlık Hizmeti Sunan Kişi veya Kuruluşun
TC Kimlik NoAdı SoyadıİlçesiBucakKöyİşletme TipiAlan(da)/Adet

Koloni/Ton

TDYB NumarasıStatüsüSertifika/Belge Numarası
           
           
           
           

 DüzenleyenKontrol EdenOnaylayan
Adı ve Soyadı   
Unvanı Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürüİl Müdürü
Tarih   
İmza   

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın