Kamu İhale Kurumu Personel Alacak

0
971
kamu-ihale-kurumu-personel-alacak
kamu-ihale-kurumu-personel-alacak

 AVUKAT, PROGRAMCI, BÜRO GÖREVLİSİ VE İLETİŞİM GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:

Sınava girebilmek için;

1) ÖSYM tarafından 2011 veya 2012 yıllarında yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarında tabloda belirtilen KPSS puan türlerinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak ve en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katı aday arasına girmiş olmak (son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir),

2) Tabloda belirtilen eğitim kurumlarının birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen,yurt içi ve yurt dışındaki eğitim kurumlarından mezun olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin ya da yurt içi veya yurt dışındaki eğitim kurumlarına ait diploma denklik belgesinin fotokopisi,

2) Avukat kadrosuna başvuru yapan adaylar için avukatlık ruhsatının fotokopisi,

3)Programcı kadrosuna başvuru yapan adaylar için; asgari 2 programlama dilini bildiğini gösteren belgenin fotokopisi ile Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan ya da yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcılığı sertifikasının fotokopisi ve yabancı dil bilgisini gösterir belgenin(Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az “D” düzeyinde veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından bu puana denk puan alındığını gösterir belge) fotokopisi,

4) 2011 veya 2012 KPSS sonuç belgesinin fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

5) Son altı ay içinde çekilmiş 4,5 X 6 ebadında 1 adet fotoğraf,

6) Sınav Başvuru Formu.

kamuihale

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 

Başvurular 24 Haziran 2013 tarihinde başlayacak olup, 5 Temmuz 2013 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. 

Adaylar; sınava katılabilmek için Kurumun resmi internet sitesinde (www.ihale.gov.tr) yer alan “2013 Yılı

Açıktan Atama Sözlü Giriş Sınavı” modülü içindeki “Sınav Başvuru Formunu” elektronik ortamda eksiksiz olarak

doldurduktan sonra başvuru için istenen belgeleri tarayıcıda (scanner) taratmak suretiyle söz konusu modüle

ekleyerek, elektronik ortamda sınav başvurusunu tamamlamış olacaktır.

Başvuru formu ve ekleri aday tarafından şahsen veya posta yoluyla gönderilmeyecek olup, belirtilen gün ve

saate kadar Kuruma elektronik ortamda ulaşmayan başvurular ile başvuru için gerekli belgeleri bulunmayan veya

eksik olan başvurular dikkate alınmayacak ve belgelerin sonradan tamamlanması da mümkün olmayacaktır.

SINAV TÜRÜ VE YERİ:

Sınav; sözlü giriş sınavı olarak, Kurumumuzun Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 Balgat/Ankara

adresindeki hizmet binasında yapılacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile adayların sınava gireceği tarih ve saate ilişkin bilgiler, Kurumun

www.ihale.gov.tr internet sitesinden ilan edilecek ve ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ: 

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi; sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylarca, Kurumun resmi internet

sitesinde yer alan “2013 Yılı Açıktan Atama Sözlü Giriş Sınavı” modülünden temin edilecek olup, adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

Adayların sınava gelirken, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus

cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları

gerekmektedir. Bu belgeleri bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAV KONULARI:

Sözlü sınav, adayların genel yetenek ve genel kültür bilgisi ve/veya eğitim gördükleri alana ilişkin bilgi

düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve

tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere

açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilerek tutanağa geçirilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları

gerekir.

SINAV SONUCU:

Sınav başarı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayın sözlü sınav puanının %50’si ile KPSS puanının

%50’si dikkate alınmak suretiyle belirlenir.

Bu şekilde hesaplanan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler ve en yüksek ortalamadan başlayarak boş kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış sayılır. Sınavda yedek liste ilan edilmeyecektir.

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde

tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda

bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

ilan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Tlf: (312) 218 48 43

Faks: (312) 218 48 83

Not: Sınava ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.ihale.gov.tr internet sitesinden ilgililere

duyurulacaktır. Bunun dışında adaylara şahsen veya telefonla ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır

haber46

Bir Cevap Yazın